Olof Palme d. ä. stupade vid stormningen av Tammerfors den 3 april 1918

Olof Palme, född 21 september 1884 i Borgå, Finland, var en svensk historiker och organisatör av svenska frivilliginsatser i det finska inbördeskriget. Han var son till Sven Palme och finlandssvenska Hanna von Born, bror till Nils Palme och Gunnar Palme, gift med Ola Tenow, far till historikern Sven Ulric Palme och politikern Rutger Palme samt farbror till statsminister Olof Palme.

Gravvården vid Mariakyrkan i Sigtuna

Är i dåligt skick jämfört med övriga gravvårdar tillhörande släkten Palme som finns bredvid hans gravvård. Man kan nätt och jämt utläsa OLOF PALME, övrig text på gravvården går inte att utläsa längre.

Svenska Brigaden

Bildandet understöddes av de finansiella och politiska kretsarna kring familjen Palme och som en av organisatörerna av brigaden utsågs reservkaptenen Hjalmar Frisell till dess chef, med Olof Palme som ställföreträdare.

Svenska Brigaden som kom att delta i det finska inbördeskriget på de vitas sida och brigadens stridsstyrka var i slutet av mars, då den insattes vid fronten och vid slaget om Tammerfors, omkring 400 man.

Olof Palmes pappa går i sin son fotspår i Tammerfors

Palme stupade vid stormningen av Tammerfors den 3 april 1918 och hemfördes till Sigtuna i en svart kista som gravsattes på Mariakyrkans kyrkogård vid Sankt Olofs ruin.

Olof Palmes far, direktör Sven Palme berättar om sin resa till platsen där hans son stupade:

Så följde vi Brigadens marsch i tidigaste morgontimmarna den 3 april, vi gingo ned i grusgropen öster om kyrkogården, där Ausfeld med Brigaden avvaktade anfallsorder, och vi följde sedan den lilla truppens väg till den andra grusgropen. Väl erinrade vi oss därvid den goda och förtröstandsfulla, nästan glada stämning, som lär ha rått inom Brigaden inför den väntade striden. Vi arbetade oss upp ur den djupa gropen, och kommo upp på platån mellan sjukhuset till vänster och begravningsplatsen till höger. Rätt framför oss låg trädgårdsmästarebostället. Senhöstens vind svepte omkring oss, liksom den kalla vårmorgonens vind hade mött Brigaden några månader tidigare. Ett tunt snölager täckte nu som då marken. Det var samma bild, som hade mött Svenska brigaden, när den vid 6-tiden på morgonen med frejdigt mod stormade fram på det fält, där så många tappre män skulle drabbas av döden.
— Svenska brigaden 1932, sida. 52