Molotov–Ribbentrop-pakten och det hemliga tilläggsprotokollet – Originaldokumenten tillgängliga på ryska och tyska

Molotov–Ribbentrop-pakten var en icke-angreppspakt mellan Sovjetunionen och Nazityskland. Pakten undertecknades den 23 augusti 1939 i Moskva av ländernas utrikesministrar, Vjatšeslav Molotov och Joachim von Ribbentrop. 

Ett hemligt tilläggsprokoll upprättades också som kom att dela upp Europa i en tysk och en rysk intressesfär och lade grundbulten för andra världskriget.

Efter kriget förnekade sovjet kategoriskt existensen av det hemliga tilläggsprotokoll. Det var först den 18 augusti 1989 som en medlem i Politbyrån, Alexander Nikolajevitj Jakovlev, erkände protokollets existens i en intervju i Pravda.

Originaldokumenten härstammar från det ryska utrikesministeriets arkiv som låtit digitalisera dessa och de har även publicerats i en rysk vetenskaplig skrift tidigare i år: Антигитлеровская коалиция — 1939: Формула провала.

Avtalstexten i icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och Nazityskland

Regeringen för Tyska riket och regeringen för Sovjetunionen av socialistiska republiker i önskan att stärka freden mellan Tyskland och Sovjetunionen och genom att utveckla den grundläggande stadgan i Neutralitetsavtalet tecknat i april 1926 mellan Tyskland och S.U., har uppnått följande överenskommelse:

Artikel I.

De båda parter som ingår avtalet binder sig att avstå från alla våldsaktioner, allehanda aggressiva aktioner och allehanda attacker på varandra, antingen själva eller tillsammans med andra makter.

Artikel II.

Skulle en av parter som ingår avtalet bli målet för krigsaktion från en tredje makt, skall den andra parten i avtalet under inga former ge sitt stöd till den tredje makten.

Artikel III.

Regeringarna av de två parter som ingår avtalet skall i framtiden upprätthålla kontinuerlig kontakt med varandra för konsultation för att utbyta underrättelser om problem som inverkar på deras gemensamma intressen.

Artikel IV.

Ingen av parterna skall ansluta sig till någon gruppering av makter som direkt eller indirekt riktas mot den andra parten.

Artikel V.

Skulle det uppstå dispyter eller konflikter mellan de båda parter som ingår avtalet, över problem av godtycklig art, båda parterna lösa dessa dispyter eller konflikter uteslutande genom vänligt utbyte av åsikter, eller om nödvändigt, genom att sätta upp förlikningskommissioner.

Artikel VI.

Det nuvarande fördraget ingås för en period av tio år, med avsikt att om ingen av parterna som ingår avtalet, på förhand ett år innan avtalet slutat gälla inte vill förlänga det, skall fördraget automatiskt förlängas med ytterligare fem år.

Artikel VII.

Det nuvarande fördraget skall ratificeras inom kortast möjliga tid. Ratifikationerna skall utbytas i Berlin. Avtalet träder i kraft så snart det är signerat.

Rysk version

 

Tysk version

Det hemliga tilläggsprotokollet

Artikel 1.

I händelse av territoriell och politisk ombildning av områdena tillhörande de baltiska staterna (Finland, Estland, Lettland, Litauen), skall Litauens norra gräns utgöra inflytandesfärernas gräns mellan Tyskland och Sovjetunionen. I anslutning till detta skall Litauens anspråk på Vilno-området erkännas av båda sidor.

Artikel 2.

I händelse av territoriell och politisk ombildning av områdena tillhörande den polska staten, skall inflytandesfärernas gräns dras ungefär längs linjen på floderna Narev, Wisla och San. Frågan om huruvida det ligger i båda staternas intressen att upprätthålla en oberoende polsk stat och inom vilka gränser en sådan stat skall få existera kan bara slutligen avgöras inom loppet av vidare politisk utveckling.

I vilket fall som helst kommer båda regeringarna att lösa frågan genom vänskapligt samförstånd.

Artikel 3.

Vad gäller sydöstra Europa så framhåller Sovjetunionen sitt intresse för Bessarabien. Den tyska sidan deklarerar sitt totala politiska ointresse för dessa områden.

Artikel 4.

Detta protokoll skall behandlas av båda sidor som strikt konfidentiellt.

Moskva, 23 augusti 1939

För Tyska rikets regering v. Ribbentrop

Representant för Sovjetunionens regering V. Molotov

 

Rysk version

 

Tysk version

 

Förklaring till det hemliga tilläggsprotokollet

Rysk version

 

Tysk version

Källa:

https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201962953-ljsje.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006130014.html

historyfoundation.ru/2019/05/31/pakt/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop-pakten

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se