Den finska krigshunden Pörri (1943-1956)

Försvarsmaktshunden eller krigshunden Pörri (5.7.1943-25.11.1956) deltog i fortsättningskriget tillsammans med sin hundförare löjtnant Erkki Ojala.

De deltog i flera slag och krigsskådeplatser som Karhumäki, Kumsa, Porajärvi, Hyrsylänmutka, Annantehtaat, Aittojoki, Ägläjärvi, Haukilampi och Tolvajärvi. Pörri förlänades även med frihetskorset.

Pörri räddar hela sitt kompani

Det finns en episod som står ut och det var när deras kompani skulle korsa ett större träskområde som Pörri plötsligt kastade sig ner på marken, löjtnant Erkki Ojala resten av manskapet var inte sena med att följa efter Pörri, då de hade lärt sig att lita på sin fyrbenta vän och ganska omgående efter att hela kompaniet kastat sig till marken för att ta skydd dök flera sovjetiska stridsflyg som öppnade eld mot träskområdet. Alla klarade sig oskadda.

Pörri avled på vintern år 1956 av hög ålder (13 år) och han ligger begravd på Helsingfors djurkyrkogård och gravvården är utsmyckad med ett finskt frihetskors samt med namnen på alla krigsskådeplatser där han tjänstgjorde tillsammans med löjtnant Erkki Ojala. Det finns tyvärr ingen känd bild på Pörri i den finska försvarsmaktens bildarkiv.

Källa
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/119433
https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2308990
https://fi.wikipedia.org/wiki/El%C3%A4inten_hautausmaa

Svenska Finlandsfrivilligas Gravdatabas

Alla svenska Finlandsfrivilliga som har avlidit till följd av sitt engagemang i något av Finlands tre krig mellan 1939-1945 har fått sin sista viloplats* utmärkt på kartan nedan.

Klicka på valfri gravmarkör för att få fram detaljerad information om respektive person.

 


* Gravmarkörerna anger bara ungefärlig position, kontakta alltid kyrkogårdsförvaltningen för detaljer!
Upptäckt något som inte stämmer? Gör en kartkorrigering här.

Tack till:
Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening
Nicolas von Schmidt-Laussitz

Utredningen om finländska SS-soldaters delaktighet i mordet på judar, andra civila och krigsfångar 1941–1943 har nu publicerats.

Forskningsarbetet har utförts av professor Lars Westerlund med filosofie magister Ville-Pekka Kääriäinen som forskningsassistent. Utredningen är en oberoende arkivundersökning som beställts av statsrådets kansli och utförts av Riksarkivet.

Projektet inleddes när chefen för Simon Wiesenthal-centrets Jerusalemkontor Efraim Zuroff kontaktade president Sauli Niinistö i januari 2018 och uppmanade Finland att reda ut vilken andel de finländare som tjänstgjorde i Waffen-SS-divisionen Wiking 1941–1943 hade i mordet på judarna.

I SS-Division-Wiking tjänstgjorde sammanlagt 1 408 finländska frivilliga. Under utredningen har man haft tillgång till dagböcker som 76 av dessa skrev under kriget. Det här är ett betydande antal eftersom man bara känner till totalt tio dagböcker som skrivits av norska och holländska frivilliga och inte en enda som skrivits av danska eller svenska frivilliga. Det är troligt att en stor del av dagböckerna och fotografierna har förstörts i krigets slutskede eller senare. De frivilliga som kom från länder som hade ockuperats av Tyskland hade tjänstgjort i fiendelandets armé, medan finländarna hade åkt iväg med den finska regeringens och militärledningens stöd. Därför var det inte lika viktigt för dem att förstöra materialet. Även en stor del av det finländska materialet har säkert gått förlorat, eftersom 256 finländska SS-frivilliga stupade i kriget medan 14 försvann och 686 skadades. Dessutom stupade 113 män i fortsättningskriget som hade tjänstgjort som frivilliga i SSDivision-Wiking.

De finländska dagböckerna visar obestridligen att de frivilliga varit medvetna om att judar, civila och krigsfångar avrättats. Det finns flera omnämnanden om våldsdåd som riktats mot alla dessa grupper. Det är emellertid svårt att avgöra hur god finländarnas helhetsbild var av det som pågick. Eftersom insatsgrupperna hade organiserats först under våren och sommaren 1941 och eftersom deras uppdrag hemlighölls nästan ända till slutet, är det mycket sannolikt att varken de finländska beslutsfattarna eller de SS-frivilliga var medvetna om hur systematiskt utrotningen var planerad innan operation Barbarossa inleddes. I dagböckerna berättas det om avrättningar och våldsdåd, men ofta i förtäckta ordalag. Dagboksanteckningarna är vanligen mycket korta och innehåller inte några närmare uppgifter om vem som utförde dåden, vem som hade gett order om dem eller exakt var de ägde rum.

Trots att källorna är spridda har man i utredningen kunnat få en mycket noggrann bild av i vilka enheter inom SS-Division-Wiking som de finländska frivilliga tjänstgjorde, var dessa enheter opererade och vilka typer av avrättningar som man känner till på orterna i fråga. Eftersom tiden för utredningsarbetet var knapp är det klart att bilden ännu kommer att preciseras. Efter kriget har man samlat in mycket detaljerad information om förintelsen och om avrättningarna av civila och krigsfångar från personer som överlevde händelserna och har vittnat om dem. I förintelsemuseerna Yad Vashem i Jerusalem och US Holocaust Memorial Museum i Washington, USA samt i arkiven i Ryssland, Ukraina, Polen, Vitryssland, Tyskland, de nordiska länderna och Nederländerna finns det fortfarande mycket material som man inte har hunnit tillgodogöra sig mer ingående. För Nederländernas del har det gjorts en separat arkivutredning, som bygger på bevarade originalkällor. Även materialet i de ryska arkiven har kartlagts separat. De hundratals artiklar som förekommit i finländska tidningar och tidskrifter preciserar också bilden av de bakomliggande orsakerna till värvningen och fälttågets olika etapper. Även kompletteringen av artikelförteckningen pågår fortfarande.

I SS-frivilliga Sakari Lappi-Seppäläs verk Haudat Dnjeprin varrella (1945), som utkom kort efter kriget och bygger på författarens egna upplevelser, berättas kritiskt om SSDivision-Wikings verksamhet och om de våldsdåd som ägde rum under fälttåget. De följande memoarerna, historiska översikterna och undersökningarna utkom först i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. De båda verken Terekille ja takaisin – Suomalaisen vapaaehtoisjoukon vaiheita Saksan itärintamalla 1941–43 (1959) av Unto Parvilahti (tidigare Boman) och Suomalaisia suursodassa – SS-vapaaehtoisten vaiheita jääkäreiden jäljillä 1941–43 (1960) av Jukka Tyrkkö, som var krigskorrespondent i SS-trupperna, är nästan kliniskt fria från våldsdåd mot judar, civila och krigsfångar, även om Tyrkkö hänvisar till dem i några av de tidningsartiklar som han skrev under kriget.

Tigandet har fortsatt även i senare verk som skrivits av SS-frivilliga. I dessa ges det systematiskt en bild av att finländarna skulle ha deltagit i striderna i divisionens förtrupper, och därmed inte har känt till vad som hände längre bak. Man har också försökt betona skillnaden mellan Waffen-SS och de allmänna SS-trupper som ansvarade för polisverksamheten, våldsdåden och övervakningen av koncentrationslägren. I ljuset av senare internationell forskning är dessa påståenden inte trovärdiga. I krigets inledningsskede tjänstgjorde finländarna vid olika enheter inom SS-Division-Wiking och hörde inte till divisionens förtrupper, utan var med om samma upplevelser som de andra soldaterna som tjänstgjorde vid dessa enheter, och som huvudsakligen var tyskar. I sin undersökning The Camp Men: The SS Officers Who Ran the Nazi Concentration Camp System (1998) visade överste i a. French L. MacLean i USA:s armé, som forskat kring SS-officerskåren i koncentrationslägren, att över 40 procent av Waffen SS:s officerare i något skede av sin karriär tjänstgjorde i koncentrationslägren. Av de officerare som tjänstgjorde i SS-DivisionWiking hade 45 tjänstgjort i koncentrationsläger. Det ursprungsmaterial och de internationella undersökningar som använts i utredningen visar att SS-Division-Wiking i likhet med de andra tyska divisionerna deltog i utrotningen och att divisionen inte i detta hänseende hade ett bättre rykte än genomsnittet.

Finländarnas historieskrivning har följt den tyska modellen. År 1951 grundades i Tyskland Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS (HIAG) som var en samorganisation för SS-frivilliga och deras anhöriga. Organisationen försökte systematiskt förhindra att Waffen SS:s trupper kopplades till förintelsen och till avrättningarna av civila och krigsfångar. Denna linje var ett exempel på historierevisionism, som framförallt fick stöd hos yttersta högern i Tyskland.

SS-general Felix Steiner som varit kommendör för SS-Division-Wiking hörde till ledarna för HIAG. Han försökte få till stånd en enhetlig historieskrivning framförallt bland de utländska SS-frivilliga. Steiner besökte Finland 1956 för att träffa medlemmar i föreningen Veljesapu-Perinneyhdistys, som hade grundats året innan. De första verk som skrevs av finländska SS-frivilliga utkom några år efter besöket. Det krävs dock mer ingående forskning för att man ska kunna klarlägga vilken inverkan Steiner och HIAG hade på den finländska SS-historieskrivningen. I Tyskland blev HIAG:s verksamhet under 1960-talet alltmer högerinriktad, och när arkiven öppnades fick den historiebild som organisationen målat upp allt större kritik av akademiska historieforskare. Organisationens verksamhet upphörde 1992, men vissa högerextremistiska grupper har fortsatt i de regionala organisationernas namn fram till 2000-talet.

Frågan om finländarnas deltagande i avrättningarna av judar, civila och krigsfångar blev aktuell i januari 2018 när ledaren för Simon Wiesenthal-centret bad republikens president Sauli Niinistö om en statlig utredning av frågan. På begäran av republikens president finansierade statsrådets kansli ett utredningsprojekt som genomfördes av Riksarkivet. Resultaten av utredningen presenteras i professor Lars Westerlunds rapport The Finnish SSvolunteers and atrocities against Jews Civilians and Prisoners of War in Ukraine and the Caucasus Region 1941–1943 (SKS & Riksarkivet 2019) och i separata utredningar som kompletterar rapporten. Dessa finns fritt tillgängliga på Riksarkivets webbplats.

Enligt utredningen är det troligt att de finländska SS-frivilliga mycket sannolikt deltog i de avrättningar av och våldsdåd mot judar, civila och krigsfångar som de olika enheterna inom SS-Division-Wiking utförde 1941–1942. Man måste dock konstatera att det tillgängliga källmaterialet inte innehåller tillräckligt detaljerad information för att man ska kunna göra en noggrann bedömning av enskilda händelser. Av dagböckerna och andra handlingar framgår det vanligen inte vem som gav ordern och inte heller vem som deltog i avrättningarna i de fall som man har kännedom om. Klart är att det i inledningsskedet av anfallskriget våren 1941 var tyska officerare som gav order, eftersom finländarna med ett fåtal undantag inte hade fått en ställning som motsvarade deras militära grad i SS-DivisionWiking.

De finländska SS-frivilliga hemförlovades våren 1943 när deras tvååriga tjänstgöringskontrakt löpte ut. Efter att de återvänt till Finland placerades de i den finska arméns olika truppenheter. Orsaken till återvändandet var att Finlands regering och militärledning hade ändrat inställning till tjänstgöringen i Tysklands SS-trupper. Efter tyskarnas förlust i Stalingrad hade krigslyckan vänt och gynnade nu Sovjetunionen och de västallierade. Finlands viktigaste mål blev efter hand att bevara självständigheten och att få till stånd en separatfred med Sovjetunionen. Detta lyckades till slut den 19 september 1944. De andra utländska frivilliga i SS-Division-Wiking fortsatte att strida fram till Tysklands slutgiltiga nederlag i maj 1945. När utredningen var klar levde åtta av de finländska frivilliga som tjänstgjort i SS-DivisionWiking. Det finns inga omnämnanden i källorna om att någon av dessa personer skulle ha deltagit i våldsdåd.

Läs den svenska sammanfattningen här.
Läs hela utredningen (publicerad på engelska) här.

Krigsdagböcker – Fortsättningskriget och Lapplandskriget 1941-1945

Här hittar du en förteckning med direktlänkar till de digitaliserade krigsdagböckerna hos riksarkivet i Finland från den finska försvarsmakten 1941-1945 (Fortsättningskriget och Lapplandskriget).

SPK är den finska förkortningen för Krigsdagbok. Siffrorna mellan SPK-4000 till SPK-26000 är staber, avdelningar och förband. SPK-30000 och uppåt är försvarsmaktens hälso- och sjukvårdenheters krigsdagböcker.

4000 Aluskorjaamo 2 1942 – 1944
4001 Aluskorjaamo 2 
4002 Ammuslataamo 7 1941 – 1944
4003 Ammuslataamo 7 1944 – 1944
4004 Ammuslataamo 9 1941 – 1942
4005 Ammuslataamo 9 1941 – 1942
4006 1. Ampumatarvikevarastojoukkue 1941 – 1942
4007 1. Ampumatarvikevarastojoukkue 1942 – 1943
4008 1. Ampumatarvikevarastojoukkue 1942 – 1942
4009 2. Ampumatarvikevarastojoukkue 1941 – 1942
4010 3. Ampumatarvikevarastojoukkue 1944 – 1944
4011 21. Ampumatarvikevarastojoukkue 1941 – 1944
4012 34. Ampumatarvikevarastojoukkue 1941 – 1941
4013 1. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4014 1. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4015 1. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4016 1. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4017 3. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4018 3. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4019 4. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4020 4. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1944
4021 4. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1944
4022 4. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4023 4. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4024 11. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4025 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4026 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1943
4027 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4028 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4029 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4030 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1944
4031 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4032 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4033 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4034 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4035 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4036 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4037 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4038 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4039 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4040 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4041 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1944
4042 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4043 13. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4044 13. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4045 13. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4046 13. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4047 13. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4048 14. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4049 14. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4050 14. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1943
4051 14. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4052 14. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4053 14. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4054 14. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4055 14. Ampumatarvikevarastokomppania. Ampumatarvikekenttävarikon päällikkö 1943 – 1943
4056 15. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4057 16. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4058 17. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1943
4059 17. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4060 17. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4061 17. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4062 17. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4063 18. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4064 18. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1944
4065 18. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4066 19. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4067 19. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4068 19. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4069 23. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4070 23. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1944
4071 23. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4072 23. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4073 24. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4074 24. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4075 26. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4076 27. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4077 27. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4078 27. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1943
4079 27. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4080 27. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4081 27. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4082 27. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4083 28. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4084 28. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4085 28. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1944
4086 28. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4087 28. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4088 29. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4089 29. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4090 29. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1944
4091 29. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4092 31. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4093 31. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1943
4094 31. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4095 31. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4096 31. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4097 32. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4098 32. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4099 32. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4100 32. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4101 33. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4102 35. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1943
4103 35. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4104 35. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4105 36. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4106 36. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4107 36. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1944
4108 36. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4109 38. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4110 38. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4111 38. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1943
4112 38. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4113 38. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1944
4114 39. Ampumatarvikevarastokomppania 1943 – 1943
4115 39. Ampumatarvikevarastokomppania 1944 – 1944
4116 40. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1942
4117 Anjalan ilmasuojelukeskus 1944 – 1944
4118 Antrean kivityömaa 1943 – 1943
4119 Antrean (Jääsken) sotilashallintopiiri 1941 – 1944
4120 Antrean sotilashallintopiirin esikunta 1943 – 1943
4121 Antrean sotilashallintopiirin esikunta 1944 – 1944
4122 Aputykkivene Aunus 1942 – 1942
4123 Aputykkivene Aunus 1943 – 1943
4124 Aputykkivene Aunus 1943 – 1944
4125 Aputykkivene Aunus 1944 – 1944
4126 Aputykkivene Aunus 1944 – 1944
4127 Aputykkivene Viena 1942 – 1943
4128 Aputykkivene Viena 1944 – 1944
4129 I Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntakomentaja 1941 – 1942
4130 I Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntakomentaja 
4131 I Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1941 – 1941
4132 I Armeijakunnan esikunta. Komendantintoimisto 1941 – 1941
4133 I Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1941 – 1942
4134 I Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1941 – 1942
4135 I Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1941
4136 I Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1941
4137 I Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1941
4138 I Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4139 I Armeijakunnan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1941 – 1941
4140 I Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
4141 I Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
4142 I Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
4143 I Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4144 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
4145 I Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
4146 I Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4147 I Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4148 I Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
4149 I Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4150 I Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4151 I Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4152 I Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4153 I Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4154 I Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1942
4155 I Armeijakunnan esikunta. Viesti- ja viestitystoimistot 1941 – 1942
4156 I Armeijakunnan esikunta. Viesti- ja viestitystoimistot 
4157 II Armeijakunta. Ampumatarvikekenttämakasiini 2 1941 – 1941
4158 II Armeijakunta. Ampumatarvikekenttämakasiini 2 1941 – 1941
4159 II Armeijakunnan esikunta 1941 – 1941
4160 II Armeijakunnan esikunta 1944 – 1944
4161 II Armeijakunnan esikunta 1944 – 1944
4162 II Armeijakunta. Ilmakomentaja 1941 – 1941
4163 II Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1941 – 1941
4164 II Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4165 II Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4166 II Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4167 II Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1941 – 1942
4168 Maaselän ryhmä. Esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1942 – 1942
4169 II Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1944 – 1944
4170 II Armeijakunnan esikunta. Kuljetusvälinetoimisto 1944 – 1944
4171 Maaselän ryhmä. Esikunta. Linnoitussuunnittelutoimisto 1943 – 1944
4172 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4173 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4174 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4175 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4176 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4177 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4178 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4179 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4180 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4181 II Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4182 V Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1943 – 1944
4183 II Armeijakunnan esikunta. Panssaritorjuntaupseeri 1944 – 1944
4184 II Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4185 II Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1943 – 1944
4186 II Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1941
4187 II Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1942
4188 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
4189 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4190 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4191 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4192 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4193 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4194 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4195 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4196 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4197 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4198 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4199 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4200 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4201 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
4202 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4203 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4204 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4205 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4206 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4207 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4208 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4209 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4210 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4211 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4212 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4213 Maaselän ryhmän esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4214 Maaselän ryhmä. Esikunta. Toimisto IV 1943 – 1944
4215 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
4216 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto V 1941 – 1942
4217 II Armeijakunnan esikunta. Toimisto V 1943 – 1944
4218 II Armeijakunnan esikunta. Tuotantotoimisto 1943 – 1944
4219 II Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1944 – 1944
4220 II Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 
4221 II Armeijakunta. Ilmasuojelupolkupyöräjoukkue 1941 – 1941
4222 II Armeijakunta. Ilmasuojelupolkupyöräjoukkue 1941 – 1941
4223 II Armeijakunta. Ilmasuojelupolkupyöräjoukkue 1941 – 1941
4224 II Armeijakunta. Ilmasuojelupolkupyöräjoukkue 1941 – 1941
4225 II Armeijakunta. Ilmasuojelupolkupyöräjoukkue 1941 – 1941
4226 II Armeijakunta. Jääkäriosasto 1944 – 1944
4227 II Armeijakunta. Kenttälaboratorio 1941 – 1943
4228 II Armeijakunta. Kenttälaboratorio 1943 – 1944
4229 II Armeijakunta. Sissikomppania 1944 – 1944
4230 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1941 – 1941
4231 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4232 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4233 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4234 12. Ampumatarvikevarastokomppania 1942 – 1942
4235 III Armeijakunta. Erillinen komppania 1944 – 1944
4236 III Armeijakunnan esikunta. Desantintorjuntakeskus 1944 – 1944
4237 III Armeijakunnan esikunta. Eläinlääkäri 1941 – 1942
4238 III Armeijakunnan esikunta. Eläinlääkäri 
4239 III Armeijakunta. Esikuntakomppania 1941 – 1943
4240 III Armeijakunta. Esikuntakomppania 1943 – 1944
4241 III Armeijakunnan esikunta. Eteentyönnetty komentopaikka 1942 – 1942
4242 III Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojeluosasto. Maatalousupseeri 1944 – 1944
4243 III Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1941 – 1942
4244 III Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4245 III Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1942
4246 III Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1942 – 1944
4247 III Armeijakunnan esikunta. Komentopaikka 1941 – 1941
4248 III Armeijakunnan esikunta. Kuljetustoimisto 1944 – 1944
4249 III Armeijakunta. Meriosasto 1944 – 1944
4250 III Armeijakunta. Meriosasto 1944 – 1944
4251 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4252 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4253 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4254 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4255 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4256 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4257 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4258 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4259 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4260 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4261 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4262 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4263 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4264 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4265 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4266 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4267 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4268 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4269 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4270 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4271 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4272 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4273 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4274 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4275 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4276 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4277 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4278 III Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4279 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
4280 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
4281 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
4282 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 
4283 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 
4284 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 
4285 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
4286 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
4287 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
4288 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
4289 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
4290 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
4291 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
4292 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 3 1941 – 1941
4293 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1941 – 1941
4294 III Armeijakunnan esikunta. Osasto 4. Lääkärit 1944 – 1944
4295 III Armeijakunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1942
4296 III Armeijakunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4297 III Armeijakunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4298 III Armeijakunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1943
4299 III Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1943
4300 III Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1943
4301 III Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
4302 III Armeijakunnan esikunta. Luutnantti Rinne 1941 – 1941
4303 III Armeijakunnan esikunta. Luutnantti Rinne 1941 – 1941
4304 III Armeijakunnan esikunta. Sääasema 5 1941 – 1943
4305 III Armeijakunnan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1943 – 1943
4306 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto I 1941 – 1941
4307 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto I 1941 – 1942
4308 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1944 – 1944
4309 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4310 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4311 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4312 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4313 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4314 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4315 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4316 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4317 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4318 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4319 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4320 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4321 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4322 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4323 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4324 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4325 III Armeijakunnan esikunta. Toimisto VI 1941 – 1942
4326 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1942 – 1942
4327 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1942 – 1942
4328 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1942 – 1942
4329 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1942 – 1943
4330 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1944 – 1944
4331 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1943 – 1943
4332 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1943 – 1943
4333 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1944 – 1944
4334 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 
4335 III Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 
4336 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1942
4337 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1942 – 1942
4338 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1942 – 1942
4339 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 2 1942 – 1942
4340 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 2 1942 – 1942
4341 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 2 1942 – 1942
4342 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 2 1942 – 1942
4343 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 2 1942 – 1943
4344 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 2 1943 – 1943
4345 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 2 1942 – 1942
4346 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 2 1943 – 1943
4347 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 3 1942 – 1942
4348 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 3 1942 – 1943
4349 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 3 1942 – 1942
4350 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 4 ja 5 1943 – 1943
4351 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 4 ja 5 1942 – 1943
4352 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 4 ja 5 1942 – 1942
4353 III Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 7 1941 – 1942
4354 Yhdysupseeri. III Armeijakunnan esikunta, 15. Divisioona, 3. Divisioona, 6. Divisioona ja 15. Prikaati. 1944 – 1944
4355 III Armeijakunta. Tienrakennuspataljoona 1941 – 1941
4356 IV Armeijakunta 1941 – 1941
4357 IV Armeijakunnan esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1943 – 1944
4358 IV Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojeluosasto – Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4359 IV Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojeluosasto – Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4360 IV Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojeluosasto – Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4361 IV Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojeluosasto. Poliisiosasto 1944 – 1944
4362 IV Armeijakunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1941
4363 IV Armeijakunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1941
4364 IV Armeijakunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1942
4365 IV Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1941
4366 IV Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1942
4367 IV Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1941
4368 IV Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1942
4369 IV Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1941 – 1941
4370 IV Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1944 – 1944
4371 IV Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1944 – 1944
4372 IV Armeijakunnan esikunta. Kenttälaboratorio 1944 – 1944
4373 IV Armeijakunnan esikunta. Moottoriajoneuvojen vastaanotto- ja luovutuselin 1942 – 1942
4374 IV Armeijakunnan esikunta. Moottoriajoneuvojen vastaanotto- ja luovutuselin 1943 – 1943
4375 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4376 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4377 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1942
4378 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4379 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4380 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4381 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4382 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4383 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4384 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4385 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4386 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4387 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 
4388 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4389 IV Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto. Panssarintorjuntatoimisto 1944 – 1944
4390 Kannaksen ryhmä. Esikunta. Palontorjuntaupseeri 1943 – 1944
4391 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1941 – 1941
4392 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1941 – 1942
4393 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1942 – 1942
4394 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1942 – 1942
4395 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1942 – 1942
4396 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1943 – 1943
4397 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1943 – 1944
4398 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1941 – 1943
4399 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1941
4400 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1941
4401 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1941
4402 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1942
4403 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4404 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4405 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4406 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1943
4407 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1944
4408 IV Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1941 – 1941
4409 IV Armeijakunnan esikunta. Rakennustoimisto 1943 – 1944
4410 IV Armeijakunnan esikunta. Rakennustoimisto 1943 – 1944
4411 IV Armeijakunnan esikunta. Sotasaalisosasto 1944 – 1944
4412 IV Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4413 IV Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4414 IV Armeijakunnan esikunta. Toimisto IV 1941 – 1942
4415 IV Armeijakunnan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
4416 IV Armeijakunnan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
4417 IV Armeijakunnan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
4418 IV Armeijakunnan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
4419 IV Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1944 – 1944
4420 IV Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1944 – 1944
4421 IV Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1944 – 1944
4422 IV Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1942
4423 IV Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1944 – 1944
4424 IV Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1944 – 1944
4425 IV Armeijakunta. Henkilötäydennyskeskus. I pataljoona 1941 – 1941
4426 IV Armeijakunta. Huoltokeskus 1944 – 1944
4427 IV Armeijakunta. Huoltokeskus 1944 – 1944
4428 IV Armeijakunta. Linnoitusprikaati 1941 – 1941
4429 Kannaksen ryhmä. Pioneerialiupseerikurssi 1944 – 1944
4430 Kannaksen ryhmä. Pioneeririntamakoulutuskeskus 1944 – 1944
4431 IV Armeijakunta. Pioneeririntamakoulutuskeskus 1944 – 1944
4432 V Armeijakunta 1942 – 1942
4433 V Armeijakunta 1942 – 1942
4434 V Armeijakunta 1942 – 1942
4435 V Armeijakunta 1942 – 1942
4436 V Armeijakunnan esikunta 1942 – 1942
4437 V Armeijakunnan esikunta 1942 – 1942
4438 V Armeijakunnan esikunta 1942 – 1942
4439 V Armeijakunnan esikunta 1942 – 1942
4440 V Armeijakunnan esikunta 1942 – 1942
4441 V Armeijakunnan esikunta 1942 – 1942
4442 V Armeijakunnan esikunta 1942 – 1942
4443 V Armeijakunnan esikunta 1942 – 1942
4444 V Armeijakunnan esikunta 1943 – 1943
4445 V Armeijakunnan esikunta 1943 – 1943
4446 V Armeijakunnan esikunta 1943 – 1943
4447 V Armeijakunnan esikunta 1943 – 1943
4448 V Armeijakunnan esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1942 – 1943
4449 V Armeijakunnan esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1943 – 1944
4450 V Armeijakunnan esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1944 – 1944
4451 V Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4452 V Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4453 V Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4454 V Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 
4455 V Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4456 V Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 
4457 V Armeijakunta. Ilmatorjuntakomentaja 1941 – 1942
4458 V Armeijakunta. Ilmatorjuntakomentaja 1942 – 1942
4459 V Armeijakunta. Ilmatorjuntakomentaja 1943 – 1943
4460 V Armeijakunta. Ilmatorjuntakomentaja 1943 – 1943
4461 V Armeijakunta. Ilmatorjuntakomentaja 1944 – 1944
4462 V Armeijakunta. Ilmatorjuntakomentaja 1942 – 1942
4463 V Armeijakunta. Ilmatorjuntakomentaja 
4464 V Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1942 – 1944
4465 V Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1942 – 1942
4466 V Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1942 – 1942
4467 V Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4468 V Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4469 V Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4470 V Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4471 V Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4472 V Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4473 V Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4474 V Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4475 V Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4476 V Armeijakunnan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
4477 V Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
4478 V Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
4479 V Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1943
4480 V Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 (Linnoitusosasto) 1942 – 1942
4481 V Armeijakunnan esikunta. Osasto 4. Lääkintätoimisto 1942 – 1944
4482 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeriosasto 1944 – 1944
4483 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4484 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4485 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 
4486 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 
4487 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4488 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4489 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 
4490 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1943
4491 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1943
4492 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
4493 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
4494 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 
4495 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 
4496 V Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 
4497 V Armeijakunnan esikunta. Rakennustoimisto 1943 – 1944
4498 V Armeijakunnan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1944 – 1944
4499 V Armeijakunnan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 
4500 V Armeijakunta. Taisteluvälinetoimisto 1944 – 1944
4501 V Armeijakunnan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 
4502 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4503 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4504 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4505 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4506 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4507 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4508 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4509 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4510 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4511 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4512 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4513 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4514 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4515 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
4516 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
4517 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
4518 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
4519 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
4520 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
4521 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
4522 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
4523 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
4524 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
4525 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
4526 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
4527 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
4528 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
4529 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
4530 V Armeijakunnan esikunta. Toimisto VIII 1944 – 1944
4531 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1942 – 1942
4532 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1942 – 1942
4533 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1942 – 1942
4534 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1942 – 1942
4535 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1943 – 1944
4536 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1944 – 1944
4537 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1943 – 1943
4538 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1944 – 1944
4539 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 1944 – 1944
4540 V Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 
4541 V Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto. 1941 – 1941
4542 V Armeijakunta. Viestikomentaja 1942 – 1942
4543 V Armeijakunta. Viestikomentaja 
4544 V Armeijakunnan esikunta. Viestikomentaja 1943 – 1943
4545 V Armeijakunnan esikunta. Viestikomentaja 1943 – 1944
4546 V Armeijakunnan esikunta. Viestikomentaja 
4547 V Armeijakunnan esikunta. Viestikomentaja 
4548 V Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
4549 V Armeijakunnan esikunta. Viestikomentaja 
4550 VI Armeijakunta 1941 – 1941
4551 VI Armeijakunta 1941 – 1941
4552 VI Armeijakunta 1941 – 1941
4553 VI Armeijakunta 1941 – 1941
4554 VI Armeijakunta 1941 – 1941
4555 VI Armeijakunta 1942 – 1942
4556 VI Armeijakunta. Esikunta 1944 – 1944
4557 VI Armeijakunta 1944 – 1944
4558 VI Armeijakunnan esikunta 1944 – 1944
4559 VI Armeijakunnan esikunta 1944 – 1944
4560 VI Armeijakunnan esikunta 1944 – 1944
4561 VI Armeijakunnan esikunta 1944 – 1944
4562 VI Armeijakunnan esikunta 1944 – 1944
4563 VI Armeijakunnan esikunta 1944 – 1944
4564 VI Armeijakunnan esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1941 – 1942
4565 VI Armeijakunnan esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1944 – 1944
4566 VI Armeijakunnan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1942
4567 VI Armeijakunnan esikunta. Esikuntakomppania 1943 – 1943
4568 VI Armeijakunnan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
4569 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1944 – 1944
4570 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1941
4571 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1942
4572 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1942 – 1942
4573 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1942 – 1942
4574 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1942 – 1943
4575 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1943 – 1943
4576 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1943 – 1943
4577 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1943 – 1943
4578 VI Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1944 – 1944
4579 VI Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1944 – 1944
4580 VI Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1944 – 1944
4581 VI Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto ja VI Armeijakunnan alamuodostelmat 1944 – 1944
4582 VI Armeijakunnan esikunta. Kenttäpostitoimisto 1941 – 1942
4583 VI Armeijakunnan esikunta. Kenttäpostitoimisto 1942 – 1942
4584 VI Armeijakunnan esikunta. Kenttäpostitoimisto 1943 – 1944
4585 VI Armeijakunnan esikunta. Kenttäpostitoimisto 1944 – 1944
4586 VI Armeijakunnan esikunta. Kuljetusvälineosasto 1944 – 1944
4587 VI Armeijakunnan esikunta. Kuljetusvälinetoimisto 1943 – 1944
4588 VI Armeijakunnan esikunta. Merivoimien yhteysupseeri 1944 – 1944
4589 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4590 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4591 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4592 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4593 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4594 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4595 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4596 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4597 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1942
4598 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4599 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4600 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4601 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4602 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4603 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4604 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4605 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4606 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4607 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4608 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1943
4609 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4610 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4611 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4612 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4613 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4614 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4615 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4616 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4617 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4618 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4619 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4620 VI Armeijakunnan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4621 VI Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1941 – 1941
4622 VI Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
4623 VI Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
4624 VI Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
4625 VI Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
4626 VI Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
4627 VI Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1943 – 1944
4628 VI Armeijakunnan esikunta. Panssaritorjuntatoimisto 1944 – 1944
4629 VI Armeijakunta. Pioneerihuoltotoimisto 1944 – 1944
4630 VI Armeijakunta. Pioneerikomentaja 1941 – 1943
4631 VI Armeijakunta. Pioneerikomentaja 1944 – 1944
4632 VI Armeijakunta. Pioneerikomentaja 1944 – 1944
4633 VI Armeijakunnan esikunta. Rakennustoimisto 1944 – 1944
4634 VI Armeijakunnan esikunta.Taisteluvälinetoimisto 1941 – 1941
4635 VI Armeijakunnan esikunta.Taisteluvälinetoimisto 1942 – 1942
4636 VI Armeijakunnan esikunta.Taisteluvälinetoimisto 1942 – 1942
4637 VI Armeijakunnan esikunta.Taisteluvälinetoimisto 1942 – 1942
4638 VI Armeijakunnan esikunta.Taisteluvälinetoimisto. Päällikkö 1943 – 1944
4639 VI Armeijakunnan esikunta.Taisteluvälinetoimisto. Päällikkö 1944 – 1944
4640 VI Armeijakunnan esikunta.Taisteluvälinetoimisto. Päällikkö 1944 – 1944
4641 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto IV 1941 – 1941
4642 VI Armeijakunnan esikunta.Taisteluvälinetoimisto 1941 – 1942
4643 VI Armeijakunnan esikunta.Taisteluvälinetoimisto 1942 – 1942
4644 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto IV 1944 – 1944
4645 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto IV 1944 – 1944
4646 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto V 1941 – 1942
4647 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto VI 1943 – 1944
4648 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto VI 1943 – 1945
4649 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto VII 1941 – 1942
4650 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto VII 1943 – 1944
4651 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto VII 1944 – 1944
4652 VI Armeijakunnan esikunta.Toimisto VIII 1944 – 1944
4653 VI Armeijakunnan esikunta.Tuotantotoimisto 1944 – 1944
4654 VI Armeijakunnan esikunta.Tykistölaboratorio 1941 – 1943
4655 VI Armeijakunnan esikunta.Tykistöosasto 1944 – 1944
4656 VI Armeijakunnan esikunta.Tykistö. Tiedusteluvalokuvaustoimisto 1941 – 1941
4657 VI Armeijakunnan esikunta.Tykistötoimisto 1941 – 1941
4658 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4659 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4660 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1942 – 1942
4661 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1942 – 1942
4662 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4663 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4664 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4665 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 
4666 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistö 2 b. Mittaustoimisto 1943 – 1944
4667 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistö 3. Teknillinen toimisto 1944 – 1944
4668 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistö 3. Valokuvaustoimisto 1943 – 1944
4669 VI Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto IV 1941 – 1943
4670 VI Armeijakunta. Viestikomentaja 1941 – 1941
4671 VI Armeijakunta. Viestikomentaja 1941 – 1942
4672 VI Armeijakunnan esikunta. Viestikomentaja 1942 – 1944
4673 VI Armeijakunta. Viestikomentaja 1944 – 1944
4674 VI Armeijakunta. Viestikomentaja 1944 – 1944
4675 VI Armeijakunnan esikunta. Viestitystoimisto 1944 – 1944
4676 VI Armeijakunta. Henkilötäydennyskeskus 1941 – 1942
4677 VI Armeijakunta. Henkilötäydennyskeskus 3 1944 – 1944
4678 VI Armeijakunta. Kevyt osasto 1941 – 1941
4679 VI Armeijakunta. Kevyt osasto 1941 – 1941
4680 VI Armeijakunta. Kevyt osasto. 1. komppania 1941 – 1941
4681 VI Armeijakunta. Kevyt osasto. 1. komppania 1941 – 1942
4682 VI Armeijakunta. Sissiosasto 1944 – 1944
4683 VI Armeijakunta. Sotavankien järjestelypaikka 1944 – 1944
4684 VI Armeijakunnan esikunta. Sääasema 1942 – 1944
4685 VI Armeijakunnan esikunta. Sääasema 1944 – 1944
4686 VII Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1942
4687 VII Armeijakunnan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1942 – 1943
4688 VII Armeijakunta. Ilmavoimien yhdysupseeri 1941 – 1943
4689 VII Armeijakunnan esikunta. Intendenttitoimisto 1941 – 1942
4690 VII Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1941 – 1942
4691 VII Armeijakunnan esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1943 – 1943
4692 VII Armeijakunnan esikunta. Kenttälaboratorio 1941 – 1943
4693 VII Armeijakunnan esikunta. Osasto 1 1941 – 1941
4694 VII Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1941 – 1941
4695 VII Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1941 – 1941
4696 VII Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1941 – 1942
4697 VII Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
4698 VII Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
4699 VII Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 1943 – 1943
4700 VII Armeijakunnan esikunta. Osasto 4 
4701 VII Armeijakunnan esikunta. Osasto 5 1941 – 1942
4702 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4703 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1942
4704 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4705 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4706 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4707 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4708 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4709 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1942
4710 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4711 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4712 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4713 VII Armeijakunnan esikunta. Pastori 1941 – 1941
4714 VII Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1942
4715 VII Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
4716 VII Armeijakunnan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1943
4717 VII Armeijakunnan esikunta. Rakennustoiminnan tarkkailija 1943 – 1944
4718 VII Armeijakunnan esikunta. Rautatieupseerintoimisto 1941 – 1941
4719 VII Armeijakunnan esikunta. Rautatieupseerintoimisto 1941 – 1942
4720 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
4721 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 
4722 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
4723 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1941 – 1942
4724 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
4725 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
4726 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
4727 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
4728 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
4729 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
4730 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
4731 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
4732 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
4733 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
4734 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
4735 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
4736 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1943 – 1943
4737 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1943 – 1943
4738 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1943 – 1943
4739 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1943 – 1943
4740 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1943 – 1943
4741 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto II 1943 – 1943
4742 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4743 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4744 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4745 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4746 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4747 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4748 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4749 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4750 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4751 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4752 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4753 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4754 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
4755 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4756 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4757 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4758 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4759 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4760 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4761 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
4762 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
4763 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4764 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4765 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4766 VII Armeijakunnan esikunta. Toimisto III 
4767 VII Armeijakunnan esikunta. Tykistöosasto 
4768 VII Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4769 VII Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4770 VII Armeijakunnan esikunta. Tykistötoimisto 1941 – 1941
4771 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1941
4772 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1941
4773 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 
4774 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1941
4775 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1941
4776 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
4777 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
4778 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 
4779 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
4780 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 
4781 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 1943 – 1943
4782 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto 
4783 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto. Radioupseeri 1941 – 1941
4784 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto. Radioupseeri 1941 – 1941
4785 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitoimisto. Radioupseeri 1942 – 1942
4786 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitystoimisto 1941 – 1942
4787 VII Armeijakunnan esikunta. Viestitystoimisto 1943 – 1943
4788 VII Armeijakunta. Johtoryhmä 1941 – 1941
4789 VII Armeijakunta. Johtoryhmä 1941 – 1942
4790 VII Armeijakunta. Sääasema 1941 – 1942
4791 VII Armeijakunta. Sääasema 1943 – 1943
4792 1. Aseenkorjauskomppania 1943 – 1944
4793 2. Aseenkorjauskomppania 1941 – 1942
4794 2. Aseenkorjauskomppania 1943 – 1943
4795 2. Aseenkorjauskomppania 1944 – 1944
4796 3. Aseenkorjauskomppania 1942 – 1942
4797 3. Aseenkorjauskomppania 1943 – 1943
4798 3. Aseenkorjauskomppania 1944 – 1944
4799 3. Aseenkorjauskomppania 1944 – 1944
4800 11. Aseenkorjauskomppania 1943 – 1943
4801 11. Aseenkorjauskomppania 1944 – 1944
4802 11. Aseenkorjauskomppania 1944 – 1944
4803 12. Aseenkorjauskomppania 1941 – 1944
4804 12. Aseenkorjauskomppania ( /III Armeijakunta) 1941 – 1942
4805 12. Aseenkorjauskomppania 1941 – 1943
4806 12. Aseenkorjauskomppania 1943 – 1944
4807 12. Aseenkorjauskomppania. Ryhmä 1942 – 1942
4808 13. Aseenkorjauskomppania 1941 – 1942
4809 13. Aseenkorjauskomppania 1943 – 1943
4810 13. Aseenkorjauskomppania 1944 – 1944
4811 13. Aseenkorjauskomppania 1944 – 1944
4812 15. Aseenkorjauskomppania 1941 – 1944
4813 Ase-esikunta. Panssarivaunutoimisto 1944 – 1944
4814 1. Asetyökomppania 1944 – 1944
4815 2. Asetyökomppania 1944 – 1944
4816 Asikkalan ilmasuojelukeskus 1942 – 1944
4817 Aunuksen heimosoturipataljoona. Esikunta 1941 – 1941
4818 Aunuksen heimosoturipataljoona. Esikunta 1941 – 1941
4819 Aunuksen heimosoturipataljoona. Esikunta 1942 – 1942
4820 Aunuksen heimosoturipataljoona. Esikunta 1942 – 1942
4821 Aunuksen heimosoturipataljoona. Esikunta 1943 – 1943
4822 Aunuksen heimosoturipataljoona. Esikunta 1943 – 1943
4823 Aunuksen heimosoturipataljoona. Esikunta 1943 – 1944
4824 Aunuksen Heimosoturipataljoona. 5.komppania 1941 – 1942
4825 Aunuksen Heimosoturipataljoona. 5.komppania 1943 – 1943
4826 Aunuksen Heimosoturipataljoona. 5.komppania 1943 – 1944
4827 Aunuksen Heimosoturipataljoona. 5.komppania 
4828 Aunuksen Heimosoturipataljoona. 6. komppania 1941 – 1942
4829 Aunuksen Heimosoturipataljoona. 6. komppania 1942 – 1942
4830 Aunuksen Heimosoturipataljoona. 6. komppania 1943 – 1944
4831 Aunuksen heimosoturipataljoona. 7. komppania 1941 – 1941
4832 Aunuksen heimosoturipataljoona. 7. komppania 1941 – 1942
4833 Aunuksen heimosoturipataljoona. 7. komppania 1942 – 1942
4834 Aunuksen heimosoturipataljoona. 8. komppania 1942 – 1943
4835 Aunuksen heimosoturipataljoona. 8. komppania 1943 – 1944
4836 Aunuksen Heimosoturipataljoona. Konekiväärikomppania 1941 – 1942
4837 Aunuksen Heimosoturipataljoona. Kranaatinheitinjoukkue 1941 – 1942
4838 Aunuksen Heimosoturipataljoona. Kranaatiheitinjoukkue 1943 – 1943
4839 Aunuksen lohko 1941 – 1941
4840 Aunuksen lohko. Esikunta 1941 – 1941
4841 Aunuksen lohko. Esikunta 1941 – 1941
4842 Aunuksen lohko. Esikunta 1941 – 1941
4843 Aunuksen rakennuspiiri 1942 – 1942
4844 Aunuksen Ryhmä. Esikunta 1942 – 1942
4845 Aunuksen Ryhmä. Esikunta 1943 – 1944
4846 Aunuksen ryhmän esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1942 – 1942
4847 Aunuksen ryhmän esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1943
4848 Aunuksen ryhmän esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1942 – 1942
4849 Aunuksen ryhmän esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1942 – 1942
4850 Aunuksen ryhmän esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 
4851 Aunuksen ryhmän esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1943 – 1943
4852 Aunuksen ryhmän esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1943 – 1943
4853 Aunuksen ryhmän esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1944 – 1944
4854 Aunuksen ryhmän esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1944 – 1944
4855 Karjalan armeija. Esikunta. Kaasusuojelutoimisto 1941 – 1944
4856 Aunuksen ryhmän esikunta. Kuljetustoimisto 1944 – 1944
4857 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4858 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4859 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4860 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4861 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4862 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4863 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4864 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4865 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4866 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
4867 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4868 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4869 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4870 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4871 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4872 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
4873 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4874 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4875 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4876 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4877 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4878 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4879 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4880 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4881 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4882 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4883 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4884 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4885 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4886 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4887 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4888 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4889 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
4890 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4891 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4892 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4893 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4894 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4895 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
4896 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4897 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4898 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4899 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4900 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4901 Aunuksen ryhmän esikunta. Operatiivinen osasto 
4902 Aunuksen ryhmä. Pioneerikomentajan alaiset toimistot 1943 – 1943
4903 Aunuksen ryhmän esikunta. Taisteluvälineosasto 1943 – 1944
4904 Aunuksen ryhmän esikunta. Toimisto IV a 1942 – 1942
4905 Aunuksen ryhmän esikunta. Toimisto IV a 1942 – 1942
4906 Aunuksen ryhmän esikunta. Toimisto IV a 1943 – 1944
4907 Aunuksen ryhmän esikunta. Toimisto IV a 
4908 Aunuksen ryhmän esikunta. Toimisto XIII (Evakuoimistoimisto) 1944 – 1944
4909 Aunuksen ryhmän esikunta. Tykistöosasto 1942 – 1942
4910 Aunuksen ryhmän esikunta. Tykistöosasto 1943 – 1944
4911 Aunuksen ryhmän esikunta. Viestikomentaja 1943 – 1944
4912 Aunuksen ryhmän esikunta. Viestikomentaja 1944 – 1944
4913 Aunuksen ryhmän esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1942
4914 Aunuksen ryhmä. Viestikenttävarikko 1943 – 1944
4915 Aunuksen ryhmä. Viestikenttävarikko 1943 – 1944
4916 1. Aurauskomppania 1941 – 1942
4917 1. Aurauskomppania 1942 – 1942
4918 1. Aurauskomppania 1942 – 1942
4919 1. Aurauskomppania 1943 – 1943
4920 1. Aurauskomppania 1943 – 1943
4921 1. Aurauskomppania 1943 – 1943
4922 1. Aurauskomppania 1944 – 1944
4923 1. Aurauskomppania 1944 – 1944
4924 2. Aurauskomppania 1943 – 1944
4925 2. Aurauskomppania 1944 – 1944
4926 3. Aurauskomppania 1941 – 1941
4927 3. Aurauskomppania 1941 – 1942
4928 3. Aurauskomppania 1942 – 1942
4929 3. Aurauskomppania 1942 – 1943
4930 3. Aurauskomppania 1943 – 1944
4931 3. Aurauskomppania 
4932 3. Aurauskomppania 
4933 3. Aurauskomppania 1944 – 1944
4934 3. Aurauskomppania. I joukkue 1942 – 1942
4935 3. Aurauskomppania. I joukkue 1942 – 1943
4936 3. Aurauskomppania. I joukkue 1943 – 1944
4937 3. Aurauskomppania. I joukkue 1944 – 1944
4938 3. Aurauskomppania. I joukkue 
4939 3. Aurauskomppania. II joukkue 1941 – 1944
4940 4. Aurauskomppania 1941 – 1941
4941 4. Aurauskomppania 1942 – 1942
4942 4. Aurauskomppania 1942 – 1943
4943 4. Aurauskomppania 1943 – 1943
4944 4. Aurauskomppania 1943 – 1943
4945 4. Aurauskomppania 1944 – 1944
4946 4. Aurauskomppania 1944 – 1944
4947 4. Aurauskomppania 1944 – 1944
4948 5. Aurauskomppania 1941 – 1942
4949 21. Autojoukkue 1941 – 1942
4950 21. Autojoukkue 1942 – 1944
4951 21. Autojoukkue 1944 – 1944
4952 23. Autojoukkue 1943 – 1944
4953 23. Autojoukkue 1944 – 1944
4954 23. Autojoukkue 1944 – 1944
4955 Autokenttävarikko 2. Lappeenrannan korjaamoryhmä 1942 – 1943
4956 Autokenttävarikko 2. Varaosatoimisto 1943 – 1944
4957 Autokenttävarikko 4 1943 – 1944
4958 Autokenttävarikko 6 1941 – 1941
4959 Autokenttävarikko 6 1942 – 1942
4960 Autokenttävarikko 6 1942 – 1942
4961 Autokenttävarikko 6 1944 – 1944
4962 Autokenttävarikko 6 1944 – 1944
4963 1. Autokomppania 1944 – 1944
4964 1. Autokomppania 1944 – 1944
4965 2. Autokomppania 1941 – 1942
4966 3. Autokomppania 1941 – 1943
4967 3. Autokomppania 1944 – 1944
4968 4. Autokomppania 1941 – 1942
4969 4. Autokomppania 1942 – 1944
4970 4. Autokomppania 1944 – 1944
4971 5. Autokomppania 1942 – 1944
4972 5. Autokomppania 1944 – 1944
4973 6. Autokomppania 1944 – 1944
4974 7. Autokomppania 1941 – 1942
4975 7. Autokomppania 1943 – 1943
4976 7. Autokomppania 1944 – 1944
4977 7. Autokomppania 1944 – 1944
4978 8. Autokomppania 1941 – 1942
4979 8. Autokomppania 1943 – 1944
4980 9. Autokomppania 1941 – 1941
4981 9. Autokomppania 1942 – 1942
4982 9. Autokomppania 1943 – 1943
4983 9. Autokomppania 1944 – 1944
4984 10. Autokomppania 1941 – 1942
4985 10. Autokomppania 1943 – 1944
4986 10. Autokomppania 1944 – 1944
4987 12. Autokomppania 1943 – 1944
4988 12. Autokomppania 1944 – 1944
4989 13. Autokomppania 1941 – 1941
4990 13. Autokomppania 1941 – 1942
4991 13. Autokomppania 1942 – 1942
4992 14. Autokomppania 1942 – 1942
4993 14. Autokomppania 1942 – 1943
4994 15. Autokomppania 1941 – 1942
4995 15. Autokomppania 1943 – 1944
4996 15. Autokomppania 1944 – 1944
4997 17. Autokomppania 1941 – 1942
4998 17. Autokomppania 1944 – 1944
4999 17. Autokomppania 1944 – 1944
5000 18. Autokomppania 1941 – 1942
5001 20. Autokomppania 1942 – 1943
5002 20. Autokomppania 1943 – 1944
5003 20. Autokomppania 1944 – 1944
5004 20. Autokomppania 1942 – 1943
5005 21. Autokomppania 1943 – 1943
5006 21. Autokomppania 1944 – 1944
5007 22. Autokomppania 1941 – 1942
5008 22. Autokomppania 1943 – 1943
5009 22. Autokomppania 1944 – 1944
5010 22. Autokomppania 1944 – 1944
5011 23. Autokomppania 1941 – 1941
5012 23. Autokomppania 1943 – 1943
5013 23. Autokomppania 1944 – 1944
5014 23. Autokomppania 1944 – 1944
5015 23. Autokomppania 1944 – 1944
5016 23. Autokomppania 1944 – 1944
5017 23. Autokomppania 1941 – 1944
5018 24. Autokomppania 1941 – 1942
5019 24. Autokomppania 1943 – 1944
5020 25. Autokomppania 1941 – 1942
5021 26. Autokomppania 1943 – 1944
5022 26. Autokomppania 1944 – 1944
5023 27. Autokomppania 1942 – 1942
5024 27. Autokomppania 1942 – 1943
5025 27. Autokomppania 1943 – 1944
5026 28. Autokomppania 1943 – 1943
5027 28. Autokomppania 1943 – 1943
5028 28. Autokomppania 1944 – 1944
5029 41. Autokomppania 1941 – 1941
5030 41. Autokomppania 1942 – 1942
5031 41. Autokomppania 1942 – 1942
5032 41. Autokomppania 1942 – 1943
5033 41. Autokomppania 1943 – 1943
5034 41. Autokomppania 1943 – 1944
5035 41. Autokomppania 1944 – 1944
5036 42. Autokomppania 1941 – 1943
5037 42. Autokomppania 1943 – 1943
5038 42. Autokomppania 1944 – 1944
5039 42. Autokomppania 1944 – 1944
5040 43. Autokomppania 1941 – 1941
5041 43. Autokomppania 1941 – 1942
5042 43. Autokomppania 1942 – 1942
5043 43. Autokomppania 1943 – 1944
5044 44. Autokomppania 1941 – 1944
5045 45. Autokomppania 1944 – 1944
5046 46. Autokomppania 1941 – 1942
5047 46. Autokomppania 1943 – 1943
5048 46. Autokomppania 1944 – 1944
5049 46. Autokomppania 1943 – 1944
5050 49. Autokomppania 1941 – 1942
5051 49. Autokomppania 1942 – 1942
5052 50. Autokomppania 1941 – 1941
5053 50. Autokomppania 1942 – 1943
5054 50. Autokomppania 1943 – 1943
5055 50. Autokomppania 1944 – 1944
5056 50. Autokomppania 1944 – 1944
5057 51. Autokomppania 1941 – 1942
5058 51. Autokomppania 1941 – 1944
5059 62. Autokomppania 1943 – 1944
5060 63. Autokomppania 1941 – 1942
5061 63. Autokomppania 1941 – 1942
5062 63. Autokomppania 1943 – 1943
5063 63. Autokomppania 1943 – 1944
5064 63. Autokomppania 1944 – 1944
5065 64. Autokomppania 1941 – 1942
5066 64. Autokomppania 1943 – 1944
5067 64. Autokomppania 1944 – 1944
5068 64. Autokomppania 1944 – 1944
5069 65. Autokomppania 1941 – 1943
5070 65. Autokomppania 1944 – 1944
5071 66. Autokomppania 1943 – 1943
5072 66. Autokomppania 1944 – 1944
5073 67. Autokomppania 1941 – 1941
5074 67. Autokomppania 1942 – 1942
5075 67. Autokomppania 1944 – 1944
5076 68. Autokomppania 1941 – 1941
5077 68. Autokomppania 1941 – 1941
5078 68. Autokomppania 1942 – 1944
5079 68. Autokomppania 1943 – 1943
5080 68. Autokomppania 1944 – 1944
5081 68. Autokomppania 1944 – 1944
5082 68. Autokomppania 1942 – 1942
5083 68. Autokomppania 1944 – 1944
5084 69. Autokomppania 1941 – 1944
5085 69. Autokomppania 1944 – 1944
5086 69. Autokomppania 1944 – 1944
5087 72. Autokomppania 1941 – 1941
5088 72. Autokomppania 1942 – 1942
5089 72. Autokomppania 1941 – 1941
5090 72. Autokomppania 1942 – 1942
5091 72. Autokomppania 1943 – 1944
5092 73. Autokomppania 1944 – 1944
5093 75. Autokomppania 1942 – 1942
5094 75. Autokomppania 1943 – 1944
5095 76. Autokomppania 1943 – 1943
5096 76. Autokomppania 1943 – 1944
5097 76. Autokomppania 1944 – 1944
5098 78. Autokomppania 1944 – 1944
5099 79. Autokomppania 1941 – 1941
5100 79. Autokomppania 1941 – 1941
5101 79. Autokomppania 1941 – 1941
5102 79. Autokomppania 1941 – 1942
5103 79. Autokomppania 1942 – 1942
5104 79. Autokomppania 1942 – 1942
5105 79. Autokomppania 1942 – 1942
5106 79. Autokomppania 1942 – 1942
5107 79. Autokomppania 1943 – 1943
5108 79. Autokomppania 1944 – 1944
5109 79. Autokomppania 1944 – 1944
5110 80. Autokomppania 1941 – 1941
5111 80. Autokomppania 1941 – 1941
5112 80. Autokomppania 1941 – 1942
5113 80. Autokomppania 1942 – 1942
5114 80. Autokomppania 1942 – 1942
5115 80. Autokomppania 1943 – 1944
5116 80. Autokomppania 1944 – 1944
5117 81. Autokomppania 1943 – 1943
5118 81. Autokomppania 1944 – 1944
5119 83. Autokomppania 1943 – 1943
5120 84. Autokomppania 1943 – 1944
5121 92. Autokomppania 1944 – 1944
5122 93. Autokomppania 1944 – 1944
5123 94. Autokomppania 1944 – 1944
5124 95. Autokomppania 1944 – 1944
5125 98. Autokomppania 1944 – 1944
5126 99. Autokomppania 1944 – 1944
5127 101. Autokomppania 1942 – 1943
5128 101. Autokomppania 1943 – 1943
5129 102. Autokomppania 1942 – 1943
5130 102. Autokomppania 1944 – 1944
5131 103. Autokomppania 1943 – 1943
5132 103. Autokomppania 1943 – 1943
5133 103. Autokomppania 1943 – 1943
5134 103. Autokomppania 1944 – 1944
5135 103. Autokomppania 1944 – 1944
5136 103. Autokomppania 1944 – 1944
5137 Rannikkotykistörykmentti 2. Autokomppania 1943 – 1944
5138 1. Autonkorjaamo 1943 – 1944
5139 1. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5140 2. Autonkorjaamo 1943 – 1944
5141 3. Autonkorjaamo 1942 – 1943
5142 11. Autonkorjaamo 1941 – 1942
5143 11. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5144 11. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5145 11. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5146 11. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5147 11. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5148 12. Autonkorjaamo 1941 – 1941
5149 12. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5150 12. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5151 13. Autonkorjaamo 1941 – 1942
5152 13. Autonkorjaamo 1942 – 1943
5153 13. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5154 13. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5155 14. Autonkorjaamo 1943 – 1944
5156 14. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5157 15. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5158 16. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5159 17. Autonkorjaamo 1941 – 1942
5160 17. Autonkorjaamo 1942 – 1942
5161 17. Autonkorjaamo 1942 – 1942
5162 17. Autonkorjaamo 1943 – 1944
5163 17. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5164 18. Autonkorjaamo 1941 – 1942
5165 18. Autonkorjaamo 1941 – 1942
5166 18. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5167 18. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5168 20. Autonkorjaamo 1942 – 1942
5169 20. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5170 20. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5171 24. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5172 24. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5173 25. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5174 26. Autonkorjaamo 1941 – 1941
5175 26. Autonkorjaamo 1941 – 1942
5176 26. Autonkorjaamo 1943 – 1944
5177 27. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5178 27. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5179 28. Autonkorjaamo 1941 – 1941
5180 28. Autonkorjaamo 1942 – 1942
5181 28. Autonkorjaamo 1943 – 1944
5182 28. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5183 29. Autonkorjaamo 1942 – 1942
5184 29. Autonkorjaamo 1943 – 1944
5185 29. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5186 30. Autonkorjaamo 1941 – 1942
5187 30. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5188 30. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5189 31. Autonkorjaamo 1941 – 1944
5190 31. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5191 31. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5192 32. Autonkorjaamo 1941 – 1942
5193 32. Autonkorjaamo 1941 – 1942
5194 32. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5195 32. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5196 32. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5197 36. Autonkorjaamo 1943 – 1944
5198 36. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5199 38. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5200 38. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5201 38. Autonkorjaamo 1944 – 1944
5202 39. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5203 50. Autonkorjaamo 1942 – 1942
5204 50. Autonkorjaamo 1943 – 1943
5205 38. Auton- ja kuormastonkorjaamo 1941 – 1941
5206 Autovarikko 2 1941 – 1941
5207 Berghamnin vartioasema 1941 – 1943
5208 Bokullan linnake 1941 – 1942
5209 Bolaxin linnake 1941 – 1941
5210 Bolaxin linnake 1941 – 1942
5211 Borstön vartioasema 1942 – 1944
5212 Bredvikin alalohko 1941 – 1941
5213 Bromarvin linnake 1941 – 1941
5214 Bromarvin linnake 1941 – 1941
5215 Bromarvin linnake 1941 – 1941
5216 Bromarvin linnake 1941 – 1942
5217 Bågaskär 1942 – 1943
5218 Bågaskärin linnake 1941 – 1941
5219 Bågaskärin linnake 1941 – 1941
5220 Bågaskärin linnake 1941 – 1941
5221 Bågaskärin mittaus- ja merivartioasema 1943 – 1943
5222 Bågaskärin mittaus- ja merivartioasema 1943 – 1943
5223 1. Divisioona 1941 – 1941
5224 1. Divisioona 1943 – 1944
5225 1. Divisioona 1943 – 1944
5226 1. Divisioona 1943 – 1944
5227 1. Divisioona 1943 – 1944
5228 1. Divisioona 1943 – 1944
5229 1. Divisioona 1943 – 1944
5230 1. Divisioona 1944 – 1944
5231 1. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1942
5232 1. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
5233 1. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1942
5234 1. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1943
5235 1. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1943
5236 1. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5237 1. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5238 1. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5239 1. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1945
5240 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5241 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5242 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5243 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5244 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5245 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5246 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5247 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5248 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5249 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5250 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5251 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5252 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5253 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5254 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5255 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5256 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5257 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5258 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5259 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5260 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5261 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5262 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5263 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5264 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5265 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5266 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5267 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5268 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5269 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5270 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5271 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1944
5272 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5273 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5274 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5275 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5276 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5277 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5278 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5279 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5280 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5281 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1945 – 1945
5282 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1945 – 1945
5283 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1945 – 1945
5284 1. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1945 – 1945
5285 1. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1941
5286 1. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1941
5287 1. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1943 – 1944
5288 1. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1944 – 1944
5289 1. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1942
5290 1. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1943
5291 1. Divisioona. Jääkärikomppania 1944 – 1944
5292 1. Divisioona. Koulutuskeskus 1944 – 1944
5293 1. Divisioona. Panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
5294 2. Divisioona 1944 – 1944
5295 2. Divisioona 1944 – 1944
5296 2. Divisioona 1944 – 1944
5297 2. Divisioonan esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1941 – 1944
5298 2. Divisioonan esikunta. Ilmatorjuntakomentaja 1944 – 1944
5299 2. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1941 – 1944
5300 2. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1943 – 1943
5301 2. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1943 – 1944
5302 2. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1944 – 1944
5303 2. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1944 – 1944
5304 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5305 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5306 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5307 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5308 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5309 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5310 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5311 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5312 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5313 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5314 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5315 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5316 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5317 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5318 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5319 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5320 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1944
5321 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5322 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5323 2. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5324 2. Divisioonan esikunta. Toimisto X 1941 – 1944
5325 2. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1944
5326 2. Divisioona. Tykistö 1944 – 1944
5327 2. Divisioona. Tykistö 1944 – 1944
5328 3. Divisioona. Esikunta 1941 – 1941
5329 3. Divisioona. Esikunta 1941 – 1941
5330 3. Divisioona 1941 – 1941
5331 3. Divisioona 1942 – 1942
5332 3. Divisioona 1942 – 1942
5333 3. Divisioona 1943 – 1943
5334 3. Divisioona 1943 – 1943
5335 3. Divisioona 1944 – 1944
5336 3. Divisioona 1944 – 1944
5337 3. Divisioona 1944 – 1944
5338 3. Divisioona 1944 – 1944
5339 3. Divisioona 1944 – 1944
5340 3. Divisioona 1944 – 1944
5341 3. Divisioona 1944 – 1944
5342 3. Divisioona 1944 – 1944
5343 3. Divisioona 1944 – 1944
5344 3. Divisioona 1944 – 1944
5345 3. Divisioona 1944 – 1944
5346 3. Divisioona 1944 – 1944
5347 3. Divisioona 1944 – 1944
5348 3. Divisioona 1944 – 1944
5349 3. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1944
5350 3. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1942
5351 3. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
5352 3. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
5353 3. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
5354 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5355 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5356 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5357 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5358 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5359 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5360 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5361 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5362 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5363 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5364 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5365 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5366 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5367 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5368 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5369 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5370 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5371 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5372 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5373 3. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1942
5374 3. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1941 – 1942
5375 3. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1944 – 1944
5376 3. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5377 3. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5378 3. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1944 – 1944
5379 3. Divisioona. Jääkärikomppania 1944 – 1944
5380 3. Divisioona. Kaukotiedusteluosasto 1942 – 1944
5381 3. Divisioona. Kaukotiedusteluosasto 1943 – 1943
5382 3. Divisioona. Selustajoukot 1944 – 1944
5383 3. Divisioona. Tykistö 1944 – 1944
5384 3. Divisioona. Tykistö 1944 – 1944
5385 3. Divisioona. Tykistö 1944 – 1944
5386 4. Divisioona 1944 – 1944
5387 4. Divisioona 1944 – 1944
5388 4. Divisioona. Esikunta 1941 – 1941
5389 4. Divisioona. Esikunta 1941 – 1941
5390 4. Divisioona. Esikunta 1941 – 1941
5391 4. Divisioona. Esikunta 1942 – 1942
5392 4. Divisioona. Esikunta 1942 – 1942
5393 4. Divisioona. Esikunta 1942 – 1942
5394 4. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
5395 4. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1941 – 1942
5396 4. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1942 – 1942
5397 4. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1943 – 1943
5398 4. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
5399 4. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1943 – 1943
5400 4. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
5401 4. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1944
5402 4. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5403 4. Divisioonan esikunta. Tiedusteluosasto 1942 – 1942
5404 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5405 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5406 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5407 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5408 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5409 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5410 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5411 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5412 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5413 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5414 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5415 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5416 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5417 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5418 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5419 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5420 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5421 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5422 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5423 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5424 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5425 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5426 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5427 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5428 4. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5429 4. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1943 – 1944
5430 4. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1944 – 1944
5431 4. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1943 – 1944
5432 4. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1944 – 1944
5433 4. Divisioonan esikunta. Rahasto 1944 – 1944
5434 4. Divisioonan esikunta. Rahasto 1944 – 1944
5435 4. Divisioonan esikunta. Toimisto VII 1941 – 1942
5436 4. Divisioonan esikunta. Toimisto VII 1943 – 1944
5437 4. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1941 – 1944
5438 4. Divisioonan esikunta. Tuotantotoimisto 1944 – 1944
5439 4. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5440 4. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 
5441 4. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5442 4. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5443 4. Divisioona. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5444 4. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1944
5445 4. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1944 – 1944
5446 4. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1942
5447 4. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1944
5448 4. Divisioona. Jääkärikomppania 1943 – 1944
5449 4. Divisioonan ja 6. Divisioonan tykistö 1944 – 1944
5450 5. Divisioona. Esikunta 1944 – 1944
5451 5. Divisioona. Esikunta 1944 – 1944
5452 5. Divisioona. Esikunta 1944 – 1944
5453 5. Divisioona. Esikunta 1944 – 1944
5454 5. Divisioona. Esikunta 1944 – 1944
5455 5. Divisioona. Esikunta 1944 – 1944
5456 5. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppnia 1943 – 1944
5457 5. Divisioonan esikunta. Komento-osasto 1943 – 1944
5458 5. Divisioonan esikunta. Kuljetusvälinetoimisto 1944 – 1944
5459 5. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5460 5. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5461 5. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1942
5462 5. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
5463 5. Divisioonan esikunta. Osasto 2 
5464 5. Divisioonan esikunta. Osasto 2 
5465 5. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
5466 5. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
5467 5. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
5468 5. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1942
5469 5. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1944
5470 5. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5471 5. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
5472 5. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1944 – 1944
5473 5. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1944 – 1944
5474 5. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
5475 5. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
5476 5. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1943 – 1944
5477 5. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1944 – 1944
5478 5. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1943 – 1944
5479 5. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1944 – 1944
5480 5. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1943 – 1944
5481 5. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1944 – 1944
5482 5. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1941
5483 5. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1942
5484 5. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1942
5485 5. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1942 – 1942
5486 5. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1942 – 1942
5487 5. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1943 – 1944
5488 5. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1944 – 1944
5489 5. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1944 – 1944
5490 5. Divisioona. Koulutuskomppania 1944 – 1944
5491 5. Divisioona. Tykistö 1942 – 1942
5492 5. Divisioona. Tykistö 1942 – 1943
5493 5. Divisioona. Tykistö 1943 – 1943
5494 5. Divisioona. Tykistö 1943 – 1943
5495 5. Divisioona. Tykistö 1944 – 1944
5496 6. Divisioona 1941 – 1942
5497 6. Divisioona 1941 – 1942
5498 6. Divisioona 1941 – 1942
5499 6. Divisioona 1941 – 1942
5500 6. Divisioona. Aliupseerikoulu 1942 – 1942
5501 6. Divisioona. Asekorjaamo 1943 – 1943
5502 6. Divisioona. Auto-osasto 1943 – 1943
5503 6. Divisioona. Auto-osasto 1943 – 1944
5504 6. Divisioona. Auto-osasto 1944 – 1944
5505 6. Divisioona. Elintarviketäydennyspaikka 1943 – 1943
5506 6. Divisioona. Elintarviketäydennyspaikka 1943 – 1943
5507 6. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1941
5508 6. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1942 – 1942
5509 6. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1943 – 1944
5510 6. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
5511 6. Divisioonan esikunta. Kaasusuojelukomentaja 1943 – 1943
5512 6. Divisioonan esikunta. Kaasunsuojelukomentaja 1944 – 1944
5513 6. Divisioonan esikunta. Kaasunsuojelukomentaja 
5514 6. Divisioonan esikunta. Linnoitustoimisto 1943 – 1943
5515 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
5516 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
5517 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
5518 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
5519 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
5520 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
5521 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
5522 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
5523 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
5524 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
5525 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
5526 6. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
5527 6. Divisioonan esikunta. Osasto I 1942 – 1942
5528 6. Divisioonan esikunta. Osasto I 1942 – 1942
5529 6. Divisioonan esikunta. Osasto I 1943 – 1943
5530 6. Divisioonan esikunta. Osasto I 1944 – 1944
5531 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5532 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5533 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5534 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5535 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5536 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5537 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
5538 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1942
5539 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5540 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
5541 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2. Toimisto III 1943 – 1943
5542 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2. Toimisto III 1943 – 1943
5543 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2. Toimisto III 1943 – 1943
5544 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2. Toimisto III 1943 – 1943
5545 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2. Toimisto III 1943 – 1943
5546 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2. Jälkikomennuskunta 1943 – 1943
5547 6. Divisioonan esikunta. Osasto 2. Jälkikomennuskunta 1943 – 1943
5548 6. Divisioonan esikunta. Osasto 3. 1943 – 1943
5549 6. Divisioonan esikunta. Osasto 3. 1944 – 1944
5550 6. Divisioonan esikunta. Osasto 3. 1944 – 1944
5551 6. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1941 – 1941
5552 6. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1941 – 1941
5553 6. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1942 – 1942
5554 6. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1942 – 1942
5555 6. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1943 – 1943
5556 6. Divisioona. Pioneerikomentaja 1944 – 1944
5557 6. Divisioona. Pioneerikomentaja 1944 – 1944
5558 6. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1943
5559 6. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1942 – 1942
5560 6. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1943 – 1944
5561 6. Divisioonan esikunta. Toimisto I 1941 – 1941
5562 6. Divisioonan esikunta. Toimisto I 1941 – 1941
5563 6. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
5564 6. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1943 – 1944
5565 6. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1944 – 1944
5567 6. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1943
5568 6. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5569 6. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1941 – 1941
5570 6. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1941 – 1941
5571 6. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1941 – 1941
5572 6. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1942 – 1942
5573 6. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1942 – 1942
5574 6. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1943 – 1943
5575 6. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1944 – 1944
5576 6. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1942 – 1942
5577 6. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1942 – 1942
5578 6. Divisioonan esikunta. Toimisto VII 1941 – 1941
5579 6. Divisioonan esikunta. Toimisto VII 1941 – 1941
5580 6. Divisioonan esikunta. Toimisto VII 1941 – 1941
5581 6. Divisioonan esikunta. Toimisto VII 1942 – 1942
5582 6. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1942 – 1942
5583 6. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1942 – 1843
5584 6. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1943 – 1944
5585 6. Divisioonan esikunta. Tykistötoimisto 1943 – 1943
5586 6. Divisioonan esikunta. Tykistötoimisto 
5587 6. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1941
5588 6. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1942 – 1942
5589 6. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1943 – 1943
5590 6. Divisioona. Viestikomentaja 1943 – 1944
5591 6. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1941
5592 6. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1941
5593 6. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1941
5594 6. Divisioona. Henkilötäydennyskeskus 10 1941 – 1941
5595 6. Divisioona. Henkilötäydennyskeskus 10 1941 – 1941
5596 6. Divisioona. Henkilötäydennyskeskus 10 1942 – 1942
5597 6. Divisioona. Jääkärikomppania 1944 – 1944
5598 6. Divisioona. Rekikorjaamo 1943 – 1944
5599 7. Divisioona 1941 – 1941
5600 7. Divisioona 1941 – 1941
5601 7. Divisioona 1941 – 1941
5602 7. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
5603 7. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
5604 7. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
5605 7. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
5606 7. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
5607 7. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
5608 7. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
5609 7. Divisioona 1941 – 1942
5610 7. Divisioona 1941 – 1942
5611 7. Divisioona 1941 – 1942
5612 7. Divisioonan esikunta 1942 – 1942
5613 7. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
5614 7. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1941 – 1941
5615 7. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1942 – 1942
5616 7. Divisioonan esikunta. Huolto-osasto (Osasto 3) 1943 – 1943
5617 7. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
5618 7. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1941
5619 7. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1941
5620 7. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1942
5621 7. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1942 – 1943
5622 7. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1944
5623 7. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5624 7. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1942 – 1944
5625 7. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1941 – 1942
5626 7. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
5627 7. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
5628 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1943
5629 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1943
5630 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5631 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5632 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5633 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5634 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5635 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5636 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5637 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5638 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5639 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5640 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5641 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5642 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5643 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5644 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5645 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5646 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5647 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5648 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5649 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5650 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5651 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5652 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5653 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5654 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5655 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5656 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5657 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5658 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5659 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5660 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5661 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5662 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5663 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5664 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5665 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5666 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5667 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5668 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5669 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5670 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5671 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5672 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5673 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5674 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5675 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5676 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5677 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5678 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5679 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5680 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5681 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5682 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5683 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5684 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5685 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5686 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5687 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5688 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5689 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5690 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5691 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5692 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5693 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5694 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5695 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5696 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5697 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5698 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5699 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5700 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5701 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5702 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5703 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5704 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5705 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5706 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5707 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5708 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5709 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5710 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5711 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5712 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5713 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5714 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5715 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1944
5716 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5717 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5718 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5719 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5720 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1944
5721 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5722 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5723 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5724 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5725 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5726 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5727 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5728 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5729 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5730 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5731 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5732 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5733 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5734 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5735 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5736 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5737 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5738 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5739 7. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5740 7. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1942 – 1942
5741 7. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1942 – 1943
5742 7. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1943 – 1944
5743 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1941 – 1941
5744 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1941 – 1941
5745 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1941 – 1941
5746 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1941 – 1941
5747 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1941 – 1942
5748 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5749 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5750 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5751 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5752 7. Divisioona. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5753 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1943
5754 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5755 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5756 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5757 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1944
5758 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5759 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1941 – 1941
5760 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1941 – 1941
5761 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1941 – 1941
5762 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1941 – 1941
5763 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1941 – 1942
5764 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5765 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5766 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5767 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5768 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5769 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5770 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5771 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1943
5772 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5773 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5774 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5775 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5776 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1942
5777 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1943
5778 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5779 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5780 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5781 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
5782 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1944
5783 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5784 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5785 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5786 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5787 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5788 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5789 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1944
5790 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5791 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5792 7. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
5793 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1941
5794 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 
5795 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 
5796 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
5797 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
5798 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
5799 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
5800 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
5801 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1942 – 1942
5802 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1943 – 1943
5803 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1943 – 1943
5804 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1944 – 1944
5805 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1943 – 1944
5806 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto. 1944 – 1944
5807 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto. Radioupseeri 1944 – 1944
5808 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto. Vahvavirtaupseeri 1944 – 1944
5809 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto. Vahvavirtaupseeri 1944 – 1944
5810 7. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto. Viestivälineupseeri 1944 – 1944
5811 7. Divisioonan esikunta. Viestitystoimisto 1942 – 1942
5812 7. Divisioonan esikunta. Viestitystoimisto 1943 – 1943
5813 7. Divisioonan esikunta. Viestitystoimisto 1944 – 1944
5814 7. Divisioonan esikunta. Viestitystoimisto 1944 – 1944
5815 7. Divisioonan esikunta. Viestitäydennyspaikka 1944 – 1944
5816 7. Divisioonan esikunta. Viestitäydennyspaikka 1944 – 1944
5817 7. Divisioona. Kuuntelujoukkue 1944 – 1944
5818 7. Divisioona. Panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
5819 7. Divisioona. Sissiosasto 1941 – 1941
5820 7. Divisioona. Sissiosasto 1942 – 1942
5821 7. Divisioona. Sissiosasto 1942 – 1942
5822 7. Divisioona. Sissiosasto 1943 – 1943
5823 7. Divisioona. Sissiosasto 1944 – 1944
5824 7. Divisioona. Sotakoiraosasto 1944 – 1944
5825 8. Divisioona 1941 – 1941
5826 8. Divisioona 
5827 8. Divisioona. Pioneerikomentaja 1941 – 1941
5828 8. Divisioona 1941 – 1941
5829 8. Divisioona 1941 – 1942
5830 8. Divisioona 1941 – 1942
5831 8. Divisioona 1941 – 1942
5832 8. Divisioona 1943 – 1943
5833 8. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1942
5834 8. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1942 – 1942
5835 8. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1943 – 1943
5836 8. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
5837 8. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
5838 8. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1942
5839 8. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
5840 8. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1941 – 1942
5841 8. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1943 – 1943
5842 8. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1943 – 1944
5843 8. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1942 – 1943
5844 8. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1943 – 1943
5845 8. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1943 – 1943
5846 8. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5847 8. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1941 – 1941
5848 8. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1941 – 1942
5849 8. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto ja Osasto 3 1941 – 1942
5850 8. Divisioonan esikunta. Taisteluvälineosasto 1942 – 1942
5851 8. Divisioonan esikunta. Taisteluvälineosasto 1942 – 1943
5852 8. Divisioonan esikunta. Taisteluvälineosasto 1944 – 1944
5853 8. Divisioonan esikunta. Taisteluvälineosasto 1944 – 1944
5854 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5855 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5856 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5857 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5858 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5859 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5860 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5861 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5862 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5863 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5864 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5865 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5866 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5867 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5868 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5869 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5870 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5871 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5872 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5873 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5874 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5875 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5876 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5877 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5878 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5879 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5880 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5881 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5882 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5883 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5884 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5885 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5886 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5887 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5888 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5889 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5890 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5891 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5892 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5893 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5894 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1943
5895 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5896 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5897 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1943 – 1943
5898 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1943 – 1943
5899 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1943 – 1943
5900 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1943 – 1943
5901 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1943 – 1943
5902 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1943 – 1943
5903 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1943 – 1943
5904 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1943 – 1944
5905 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1944 – 1944
5906 8. Divisioonan esikunta Toimisto III 1944 – 1944
5907 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5908 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5909 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5910 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5911 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5912 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
5913 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5914 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5915 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5916 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5917 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5918 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5919 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5920 8. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1944
5921 8. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1944 – 1944
5922 8. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1941
5923 8. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1941
5924 8. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1942 – 1942
5925 8. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1942 – 1942
5926 8. Divisioonan esikunta. Tykistö 1944 – 1944
5927 8. Divisioona.Tykistö 1944 – 1944
5928 8. Divisioona.Tykistö 1941 – 1942
5929 10. Divisioona 1941 – 1941
5930 10. Divisioona. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
5931 10. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
5932 10. Divisioonan esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1941 – 1942
5933 10. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1944
5934 10. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1943
5935 10. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
5936 10. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
5937 10. Divisioonan esikunta. Huolto-osasto 1944 – 1944
5938 10. Divisioonan esikunta. Ilmatorjuntaupseeri 1942 – 1944
5939 10. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
5940 10. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
5941 10. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
5942 10. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
5943 10. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
5944 10. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
5945 10. Divisioonan esikunta. Osasto 3. Esikuntajoukkue 1944 – 1944
5946 10. Divisioonan esikunta. Osasto 3. Esikuntajoukkue 1944 – 1944
5947 10. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1944 – 1944
5948 10. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5949 10. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5950 10. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5951 10. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5952 10. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5953 10. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
5954 10. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
5955 10. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
5956 10. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
5957 10. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1943
5958 10. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1944
5959 10. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
5960 10. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1941 – 1942
5961 10. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1941 – 1941
5962 10. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1943 – 1943
5963 10. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1942 – 1942
5964 10. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1942 – 1942
5965 10. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1944 – 1944
5966 10. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1944 – 1944
5967 10. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1944 – 1944
5968 10. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1944 – 1944
5969 10. Divisioonan esikunta. Toimisto VII 1944 – 1944
5970 10. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1944 – 1944
5971 10. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1944 – 1944
5972 10. Divisioonan esikunta. Tykistötoimisto 1944 – 1944
5973 10. Divisioona. Hiiltomo 1942 – 1943
5974 10. Divisioona. Hiiltomo 1943 – 1943
5975 10. Divisioona. Joukot 1944 – 1944
5976 10. Divisioona. Jääkärikomppania 1944 – 1944
5977 10. Divisioona. Tykistö 1944 – 1944
5978 11. Divisioona 1941 – 1941
5979 11. Divisioona 1941 – 1941
5980 11. Divisioona 1941 – 1941
5981 11. Divisioona 1941 – 1941
5982 11. Divisioona 1941 – 1942
5983 11. Divisioona 1943 – 1943
5984 11. Divisioona 1943 – 1943
5985 11. Divisioona 1941 – 1942
5986 11. Divisioona 1941 – 1942
5987 11. Divisioona 1941 – 1942
5988 11. Divisioona 1943 – 1943
5989 11. Divisioona 1943 – 1943
5990 11. Divisioona 1943 – 1943
5991 11. Divisioona 1943 – 1943
5992 11. Divisioona 1944 – 1944
5993 11. Divisioona 1944 – 1944
5994 11. Divisioona 1944 – 1944
5995 11. Divisioona 1944 – 1944
5996 11. Divisioona 1944 – 1944
5997 11. Divisioona 1944 – 1944
5998 11. Divisioona 1944 – 1944
5999 11. Divisioona 1944 – 1944
6000 11. Divisioona 1944 – 1944
6001 11. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1941
6002 11. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
6003 11. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
6004 11. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
6005 11. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1943
6006 11. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
6007 11. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
6008 11. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6009 11. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1942
6010 11. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6011 11. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6012 11. Divisioonan esikunta. Osasto 2 
6013 11. Divisioonan esikunta. Osasto 2 
6014 11. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1941 – 1941
6015 11. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1941 – 1941
6016 11. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1941 – 1942
6017 11. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1942 – 1942
6018 11. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1942 – 1942
6019 11. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1943 – 1944
6020 11. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
6021 11. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1941 – 1941
6022 11. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1941 – 1941
6023 11. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1941 – 1941
6024 11. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1941 – 1942
6025 11. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1942 – 1942
6026 11. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1942 – 1942
6027 11. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1942 – 1942
6028 11. Divisioonan esikunta. Pioneerikomentaja 1944 – 1944
6029 11. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
6030 11. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
6031 11. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1942 – 1942
6032 11. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1942 – 1944
6033 11. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1944 – 1944
6034 11. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
6035 11. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
6036 11. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
6037 11. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1941 – 1942
6038 11. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1941 – 1942
6039 11. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1942 – 1942
6040 11. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1943 – 1944
6041 11. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1944 – 1944
6042 11. Divisioonan esikunta. Lääkintätoimisto (Toimisto VII) 1941 – 1943
6043 11. Divisioonan esikunta. Toimisto VII 1943 – 1944
6044 11. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII. Eläinlääkintätoimisto 1941 – 1942
6045 11. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1944 – 1944
6046 11. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1941 – 1941
6047 11. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 
6048 11. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1944 – 1944
6049 11. Divisioona. Sissiosasto 1944 – 1944
6050 11. Divisioona. Sissiosasto 1944 – 1944
6051 11. Divisioona. Tykistö 1941 – 1941
6052 11. Divisioona. Ylimääräinen viestiosasto 1941 – 1942
6053 12. Divisioona 1941 – 1941
6054 12. Divisioona 1941 – 1941
6055 12. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6056 12. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1942
6057 12. Divisioonan esikunta. Pastorit 1941 – 1942
6058 12. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1941 – 1942
6059 12. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1941
6060 12. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1942
6062 14. Divisioona 1941 – 1942
6063 14. Divisioona. Erillinen ilmatorjuntaosasto. I joukkue 1941 – 1941
6064 14. Divisioona. Erillinen ilmatorjuntaosasto. II joukkue 1941 – 1941
6065 14. Divisioona. Erillinen vahvistettu polkupyöräkomppania 1941 – 1941
6066 14. Divisioona. Erillinen vahvistettu polkupyöräkomppania 1941 – 1941
6067 14. Divisioona. Erillinen vahvistettu polkupyöräkomppania 1941 – 1941
6068 14. Divisioona. Erillinen vahvistettu polkupyöräkomppania 1941 – 1941
6069 14. Divisioona. Erillinen vahvistettu polkupyöräkomppania 1941 – 1941
6070 14. Divisioona. Erillinen vahvistettu polkupyöräkomppania 1941 – 1941
6071 14. Divisioonan esikunta 1941 – 1943
6072 14. Divisioonan esikunta 1941 – 1943
6073 14. Divisioonan esikunta 1941 – 1943
6074 14. Divisioonan esikunta 1941 – 1943
6075 14. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6076 14. Divisioonan esikunta. Eläinlääkintätoimisto 1941 – 1942
6077 14. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1942
6078 14. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1943 – 1943
6079 14. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
6080 14. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
6081 14. Divisioonan esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1941 – 1942
6082 14. Divisioonan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1942
6083 14. Divisioonan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1942 – 1942
6084 14. Divisioonan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1942 – 1943
6085 14. Divisioonan esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1943 – 1944
6086 14. Divisioonan esikunta. Kaasusuojelukomentaja 1941 – 1942
6087 14. Divisioonan esikunta. Kaasusuojelukomentaja 1942 – 1944
6088 14. Divisioonan esikunta. Kaasusuojelukomentaja 1944 – 1944
6089 14. Divisioonan esikunta. Korven radio 1942 – 1943
6090 14. Divisioonan esikunta. Korven radio 1943 – 1943
6091 14. Divisioonan esikunta. Korven radio 1943 – 1943
6092 14. Divisioonan esikunta. Korven radio 1944 – 1944
6093 14. Divisioonan esikunta. Korven radio 1944 – 1944
6094 14. Divisioonan esikunta. Korven radio 1944 – 1944
6095 14. Divisioonan esikunta. Lääkintätoimisto 1944 – 1944
6096 14. Divisioonan esikunta. Osasto 4 1941 – 1941
6097 14. Divisioonan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
6098 14. Divisioonan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
6099 14. Divisioonan esikunta. Osasto 4 1942 – 1942
6100 14. Divisioonan esikunta. Osasto 4 1943 – 1943
6101 14. Divisioonan esikunta. Osasto 4 1943 – 1943
6102 14. Divisioonan esikunta. Pastorin toimisto 1942 – 1943
6103 14. Divisioonan esikunta. Pastorin toimisto 1943 – 1944
6104 14. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1944
6105 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
6106 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
6107 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
6108 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
6109 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
6110 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
6111 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
6112 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
6113 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1941
6115 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
6116 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1942 – 1942
6117 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
6118 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1941 – 1942
6119 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
6120 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
6121 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
6122 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
6123 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1943
6124 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
6125 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
6126 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
6127 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
6128 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
6129 14. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
6130 14. Divisioonan esikunta. Valistustoimisto 1942 – 1942
6131 14. Divisioonan esikunta. Valistustoimisto 1942 – 1942
6132 14. Divisioonan esikunta. Valistustoimisto 1942 – 1943
6133 14. Divisioonan esikunta. Valistustoimisto 1943 – 1943
6134 14. Divisioonan esikunta. Valistustoimisto 1943 – 1944
6135 14. Divisioonan esikunta. Valistustoimisto 1944 – 1944
6136 14. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1942
6137 14. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1942 – 1944
6138 14. Divisioonan esikunta. Viestikomentaja 1944 – 1944
6139 14. Divisioona. Henkilötäydennyskeskus 1942 – 1942
6140 14. Divisioona. Henkilötäydennyskeskus. Kranaatinheitinjoukkue 1941 – 1942
6141 14. Divisioona. Jääkärijoukkue 1943 – 1943
6142 14. Divisioona. Kaukopartio-osasto 1943 – 1943
6143 14. Divisioona. Kaukopartio-osasto 1944 – 1944
6144 14. Divisioona. Opastuselin 2 1943 – 1944
6145 14. Divisioona. Opastuselin 2 1944 – 1944
6146 14. Divisioona. Panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6147 14. Divisioona. Sääasema 1941 – 1941
6148 14. Divisioona. Sääasema 1941 – 1942
6149 14. Divisioona. Sääasema 1942 – 1942
6150 14. Divisioona. Sääasema 1942 – 1942
6151 14. Divisioona. Sääasema 1942 – 1943
6152 14. Divisioona. Sääasema 1943 – 1944
6153 14. Divisioona. Tykistö 1941 – 1942
6154 15. Divisioona 1944 – 1944
6155 15. Divisioona 1944 – 1944
6156 15. Divisioona 1944 – 1944
6157 15. Divisioona 1944 – 1944
6158 15. Divisioona 1944 – 1944
6159 15. Divisioona 1944 – 1944
6160 15. Divisioona 1944 – 1944
6161 15. Divisioona 1944 – 1944
6162 15. Divisioona 1944 – 1944
6163 15. Divisioona 1944 – 1944
6164 15. Divisioona 1944 – 1944
6165 15. Divisioona 1944 – 1944
6166 15. Divisioona. Elintarviketäydennyspaikka 2 1944 – 1944
6167 15. Divisioonan esikunta 1943 – 1943
6168 15. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6169 15. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6170 15. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6171 15. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6172 15. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6173 15. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6174 15. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1943 – 1944
6175 15. Divisioonan esikunta. Ilmatorjuntaupseeri 1942 – 1942
6176 15. Divisioonan esikunta. Ilmatorjuntaupseeri 1942 – 1943
6177 15. Divisioonan esikunta. Komentoporras 1941 – 1941
6178 15. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
6179 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6180 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6181 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6182 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6183 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6184 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6185 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1941 – 1942
6186 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
6187 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
6188 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
6189 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
6190 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
6191 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
6192 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1942 – 1943
6193 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1943 – 1943
6194 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1943 – 1943
6195 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1943 – 1943
6196 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1943 – 1943
6197 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1943 – 1943
6198 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1943 – 1943
6199 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
6200 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
6201 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
6202 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
6203 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
6204 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
6205 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
6206 15. Divisioonan esikunta. Osasto 2 1944 – 1944
6207 15. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1941 – 1941
6208 15. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1941 – 1942
6209 15. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1942 – 1944
6210 15. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
6211 15. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
6212 17. Divisioonan esikunta. Ilmatorjuntakomentaja 1941 – 1941
6213 17. Divisioonan esikunta. Lääkintätoimisto 1943 – 1943
6214 17. Divisioonan esikunta. Lääkintätoimisto 1944 – 1944
6215 17. Divisioonan esikunta. Lääkintätoimisto 1944 – 1944
6216 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
6217 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1942
6218 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1943
6219 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
6220 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1943
6221 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1942 – 1942
6222 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1943
6223 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1944
6224 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
6225 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1943 – 1944
6226 17. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1944 – 1944
6227 17. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1943 – 1943
6228 17. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
6229 17. Divisioonan esikunta. Osasto 3 1944 – 1944
6230 17. Divisioonan esikunta. Pioneeriosasto 1944 – 1944
6231 17. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1941 – 1941
6232 17. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1941 – 1942
6233 17. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1943 – 1943
6234 17. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1943 – 1943
6235 17. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1943 – 1944
6236 17. Divisioonan esikunta. Toimisto II 1944 – 1944
6237 17. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
6238 17. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1941 – 1941
6239 17. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1942 – 1942
6240 17. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1943 – 1943
6241 17. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
6242 17. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja 1944 – 1944
6243 17. Divisioona. Vartiokomppania 1941 – 1942
6244 18. Divisioona 1941 – 1941
6245 18. Divisioona 1941 – 1941
6246 18. Divisioona. Aseenkorjausryhmä 1943 – 1943
6247 18. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
6248 18. Divisioonan esikunta 1943 – 1943
6249 18. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6250 18. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6251 18. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6252 18. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
6253 18. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
6254 18. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
6255 18. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
6256 18. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
6257 18. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
6258 18. Divisioonan esikunta 1943 – 1943
6259 18. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6260 18. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6261 18. Divisioonan esikunta 1944 – 1944
6262 18. Divisioonan esikunta 
6263 18. Divisioonan esikunta 
6264 18. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1941 – 1942
6265 18. Divisioonan esikunta. Esikuntakomppania 1944 – 1944
6266 18. Divisioonan esikunta. Huolto-osasto 1941 – 1942
6267 18. Divisioonan esikunta. Huolto-osasto 1942 – 1943
6268 18. Divisioonan esikunta. Operatiivinen osasto 1941 – 1941
6269 18. Divisioonan esikunta. Huolto-osasto 1941 – 1941
6270 18. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1943 – 1944
6271 18. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
6272 18. Divisioonan esikunta. Pioneeritoimisto 1944 – 1944
6273 18. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1941 – 1941
6274 18. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1942 – 1942
6275 18. Divisioonan esikunta. Taisteluvälinetoimisto 1941 – 1941
6276 18. Divisioonan esikunta. Toimisto III 1943 – 1944
6277 18. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1943 – 1944
6278 18. Divisioonan esikunta. Toimisto IV 1944 – 1944
6279 18. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1941 – 1942
6280 18. Divisioonan esikunta. Toimisto V 1944 – 1944
6281 18. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1941 – 1942
6282 18. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1941 – 1942
6283 18. Divisioonan esikunta. Toimisto VI. Huolto-osasto 1944 – 1944
6284 18. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1943 – 1944
6285 18. Divisioonan esikunta. Toimisto VIII 1944 – 1944
6286 18. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja ja Kenttätykistörykmentti 19. Esikunta 1941 – 1941
6287 18. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja ja Kenttätykistörykmentti 19. Esikunta 1941 – 1941
6288 18. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja ja Kenttätykistörykmentti 19. Esikunta 1941 – 1941
6289 18. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja ja Kenttätykistörykmentti 19. Esikunta 1942 – 1942
6290 18. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja ja Kenttätykistörykmentti 19. Esikunta 1942 – 1942
6291 18. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja. Kenttätykistörykmentti 19. Esikunta 1942 – 1942
6292 18. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja. Kenttätykistörykmentti 19. Esikunta 1942 – 1942
6293 18. Divisioonan esikunta. Tykistökomentaja. Kenttätykistörykmentti 19. Esikunta 1942 – 1942
6294 18. Divisioona. Tykistö ja 3. Prikaati. Tykistö 1944 – 1944
6295 18. Divisioona.Panssaritorjuntaosasto 1944 – 1944
6296 18. Divisioona. Rakennuskomppania 1943 – 1944
6297 18. Divisioona. Sotasaalisosasto 1942 – 1942
6298 18. Divisioona. Sotasaalisosasto 1943 – 1943
6299 18. Divisioona. Sotasaalisosasto 1943 – 1943
6300 18. Divisioona. Viestikomentaja 1942 – 1944
6301 19. Divisioona 1941 – 1941
6302 19. Divisioona 1941 – 1941
6303 19. Divisioonan esikunta 1941 – 1941
6304 19. Divisioonan esikunta 1941 – 1942
6305 19. Divisioonan esikunta. Osasto I 1941 – 1941
6306 19. Divisioonan esikunta 1941 – 1942
6307 19. Divisioonan esikunta. Toimisto VI 1941 – 1942
6308 19. Divisioonan esikunta. Viestitoimisto 1941 – 1942
6309 19. Divisioona. Tykistö 1941 – 1941
6310 Divisioona J 1941 – 1941
6311 Divisioona J 1942 – 1942
6312 Divisioona J 1941 – 1941
6313 Divisioona J 1942 – 1942
6314 Divisioona J 1941 – 1941
6315 Divisioona J 1942 – 1942
6316 Divisioona J 1941 – 1941
6317 Divisioona J 1941 – 1941
6318 Divisioona J 1942 – 1942
6319 Divisioona J 1942 – 1942
6320 Divisioona J 1941 – 1942
6321 Divisioona J 1941 – 1941
6322 Divisioona J. Esikunta 1941 – 1941
6323 Divisioona J. Esikunta 1941 – 1941
6324 Divisioona J. Esikunta 1941 – 1941
6325 Divisioona J. Esikunta 1941 – 1941
6326 Divisioona J. Esikunta 1941 – 1942
6327 Divisioona J. Esikunta 1942 – 1942
6328 Divisioona J. Esikunta 1942 – 1942
6329 Divisioona J. Esikunta 1942 – 1942
6330 Divisioona J. Esikunta 1942 – 1942
6331 Divisioona J. Esikunta 1942 – 1942
6332 Divisioona J. Esikunta 1941 – 1942
6333 Divisioona J. Esikunta. Osasto 2 1941 – 1941
6334 Divisioona J. Esikunta. Osasto 2 1942 – 1942
6335 Divisioona J. Esikunta. Viestikomentaja 1941 – 1942
6336 Divisioona J. Esikunta. Viestikomentaja 1942 – 1942
6337 Divisioona J. Esikunta. Viestikomentaja 1942 – 1942
6338 Divisioona J. Kaasusuojeluosasto 1942 – 1942
6339 Divisioona J. Osasto Isola 1941 – 1941
6340 Divisioona J. Viestikomppania 1942 – 1942
6341 Divisioona J. 1. Viestikomppania 1941 – 1941
6342 Divisioona J. 1. Viestikomppania 1941 – 1942
6343 Divisioona J. 1. Viestikomppania 1942 – 1942
6344 Divisioona J. 1. Viestikomppania 1942 – 1942
6345 Divisioona J. 2. Viestikomppania 1941 – 1942
6346 Divisioona J. 2. Viestikomppania 1942 – 1952
6347 Eestiluodon merivartioasema 1943 – 1943
6348 Eestiluodon merivartioasema 1943 – 1943
6349 Eestiluodon moottoriveneasema 1941 – 1942
6350 Eestiluodon merivartioasema 1944 – 1944
6351 Elimäen ilmasuojelukeskus 1941 – 1942
6352 Elimäen ilmasuojelukeskus 1944 – 1944
6353 1. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1944
6354 2. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1944
6355 3. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1943
6356 3. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6357 3. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6358 4. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1944
6359 4. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6360 11. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1943
6361 13. Elintarvikevarastokomppania 1942 – 1944
6362 14. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6363 15. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1943
6364 22. Elintarvikevarastokomppania 1941 – 1944
6365 23. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1943
6366 23. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6367 23. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6368 24. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6369 24. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6370 25. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1944
6371 26. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6372 26. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6373 26. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6374 27. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1943
6375 27. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1944
6376 28. Elintarvikevarastokomppania 1942 – 1944
6377 28. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6378 29. Elintarvikevarastokomppania 1941 – 1942
6379 29. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1944
6380 29. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6381 29. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6382 31. Elintarvikevarastokomppania 1941 – 1944
6383 31. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1943
6384 31. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6385 31. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6386 32. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6387 35. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1944
6388 36. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1943
6389 36. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6390 36. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6391 38. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6392 38. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6393 39. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6394 39. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6395 39. Elintarvikevarastokomppania. Elintarviketäydennyspaikka 2 1944 – 1944
6396 40. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1943
6397 40. Elintarvikevarastokomppania 1943 – 1944
6398 40. Elintarvikevarastokomppania 1944 – 1944
6399 Elintarvikevarikko 5 1944 – 1944
6400 Elintarvikevarikko 9 1943 – 1944
6401 Elintarvikevarikko 9. Lappeenrannan toimisto 1944 – 1944
6402 3. Eläinlääkintäjoukkue 1944 – 1944
6403 33. Eläinlääkintäjoukkue 1944 – 1944
6404 55. Eläinlääkintäjoukkue 1944 – 1944
6405 57. Eläinlääkintäjoukkue 1944 – 1944
6406 2. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6407 22. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6408 22. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1943
6409 22. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1944
6410 23. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1941
6411 23. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
6412 23. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
6413 23. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1943
6414 23. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1943
6415 23. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6416 23. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6417 23. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6418 24. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6419 24. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1944
6420 24. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6421 25. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6422 25. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
6423 25. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1943
6424 25. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1944
6425 25. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6426 26. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1941
6427 26. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
6428 26. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1944
6429 26. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6430 27. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1943
6431 27. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6432 27. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6433 28. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6434 28. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
6435 28. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
6436 28. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1943
6437 28. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6438 28. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1944
6439 28. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6440 29. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6441 29. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1943
6442 29. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6443 29. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6444 31. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6445 31. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1943
6446 31. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1944
6447 31. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6448 31. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1944
6449 32. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1941
6450 32. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6451 32. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1944
6452 32. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6453 33. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6454 35. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1941
6455 35. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6456 35. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1943
6457 35. Eläinlääkintäkomppania 1944 – 1944
6458 35. Eläinlääkintäkomppania. Sairastalli 1941 – 1942
6459 35. Eläinlääkintäkomppania. Sairastalli 1942 – 1943
6460 38. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1941
6461 38. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
6462 38. Eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
6463 38. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1943
6464 38. Eläinlääkintäkomppania 1943 – 1943
6465 40. Eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
6466 Emälaiva Sisu 1943 – 1943
6467 1. Erillinen auto-osasto 1944 – 1944
6468 2. Erillinen auto-osasto 1942 – 1942
6469 2. Erillinen auto-osasto 1942 – 1943
6470 2. Erillinen auto-osasto 1943 – 1943
6471 2. Erillinen auto-osasto 1943 – 1943
6472 2. Erillinen auto-osasto 1943 – 1944
6473 2. Erillinen auto-osasto 1944 – 1944
6474 3. Erillinen auto-osasto 1942 – 1943
6475 3. Erillinen auto-osasto 1943 – 1943
6476 4. Erillinen auto-osasto 1941 – 1944
6477 5. Erillinen auto-osasto 1941 – 1944
6478 6. Erillinen auto-osasto 1944 – 1944
6479 7. Erillinen auto-osasto 1943 – 1943
6480 7. Erillinen auto-osasto 1943 – 1943
6481 7. Erillinen auto-osasto 1943 – 1943
6482 8. Erillinen auto-osasto 1943 – 1943
6483 8. Erillinen auto-osasto 1943 – 1944
6484 8. Erillinen auto-osasto 1944 – 1944
6485 10. Erillinen auto-osasto 1941 – 1944
6486 11. Erillinen auto-osasto 1942 – 1943
6487 11. Erillinen auto-osasto 1944 – 1944
6488 Erillinen auto-osasto Ilamo 1944 – 1944
6489 Erillinen eläinlääkintäjoukkue 1941 – 1942
6490 Erillinen hakuvalonheitinryhmä Luoto 1944 – 1944
6491 Erillinen hakuvalonheitinryhmä Vesti 1944 – 1944
6492 1. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1942 – 1943
6493 1. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1944 – 1944
6494 2. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1942 – 1944
6495 2. Erillinen ilmatorjuntapatteristo. Esikunta 1944 – 1944
6496 2. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1944 – 1944
6497 3. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1942 – 1943
6498 3. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1944 – 1944
6499 3. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1944 – 1944
6500 3. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1944 – 1944
6501 3. Erillinen ilmatorjuntapatteristo. Koulutuspatteri 1944 – 1944
6502 4. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1942 – 1943
6503 4. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1942 – 1943
6504 4. Erillinen ilmatorjuntapatteristo. Esikunta. Toimisto I 1944 – 1944
6505 4. Erillinen ilmatorjuntapatteristo. Esikunta. Huoltotoimisto 1944 – 1944
6506 4. Erillinen ilmatorjuntapatteristo. Torjuntatoimisto 1944 – 1944
6507 4. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1944 – 1944
6508 5. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1942 – 1943
6509 5. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1944 – 1944
6510 5. Erillinen ilmatorjuntapatteristo 1944 – 1944
6511 6. Erillinen ilmatorjuntapatteristo. Esikunta 1944 – 1944
6512 10. Erillinen järeä patteri. Tulenjohtue 1941 – 1942
6513 10. Erillinen järeä patteri. Tulipatteri 1941 – 1942
6514 10. Erillinen järeä patteri. Tulipatteri 1941 – 1941
6515 14. Erillinen järeä patteri 1944 – 1944
6516 15. Erillinen järeä patteri 1944 – 1944
6517 16. Erillinen järeä patteri 1944 – 1944
6518 2. Erillinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6519 11. Erillinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6520 18. Erillinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6521 18. Erillinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6522 18. Erillinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6523 18. Erillinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6524 18. Erillinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6525 18. Erillinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6526 18. Erillinen kenttäpatteri 1941 – 1942
6527 18. Erillinen kenttäpatteri, 19. Erillinen kenttäpatteri, 21. Erillinen kenttäpatteri ja Linnake 46 1941 – 1941
6528 19. Erilllinen kenttäpatteri 1941 – 1942
6529 22. Erilllinen kenttäpatteri 1941 – 1942
6530 33. Erilllinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6531 33. Erilllinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6532 35. Erilllinen kenttäpatteri 1941 – 1941
6533 1. Erilllinen kevyt joukkue 1942 – 1944
6534 2. Erilllinen kevyt joukkue 1944 – 1944
6535 2. Erilllinen kevyt joukkue 1944 – 1944
6536 3. Erilllinen kevyt joukkue 1942 – 1944
6537 4. Erilllinen kevyt joukkue 1942 – 1944
6538 4. Erilllinen kevyt joukkue 1944 – 1944
6539 5. Erilllinen kevyt joukkue 1944 – 1944
6540 1. Erilllinen komppania 1944 – 1944
6541 2. Erilllinen komppania 1944 – 1944
6542 4. Erilllinen komppania 1944 – 1944
6543 1. Erillinen liikennejoukkue 1943 – 1943
6544 1. Erillinen liikennejoukkue 1943 – 1944
6545 1. Erillinen liikennejoukkue 1943 – 1944
6546 1. Erillinen liikennejoukkue 1943 – 1944
6547 1. Erillinen liikennejoukkue 1943 – 1944
6548 1. Erillinen liikennejoukkue 1943 – 1943
6549 4. Erillinen linnoituskomppania 1941 – 1941
6550 5. Erillinen linnoituskomppania 1941 – 1941
6551 6. Erillinen linnoituskomppania 1941 – 1941
6552 6. Erillinen linnoituskomppania 1941 – 1941
6553 7. Erillinen linnoituskomppania 1941 – 1941
6554 7. Erillinen linnoituskomppania 1941 – 1941
6555 7. Erillinen linnoituskomppania 1941 – 1941
6556 7. Erillinen linnoituskomppania 1941 – 1941
6557 14. Erillinen linnoituskomppania 1941 – 1942
6558 14. Erillinen linnoituskomppania 1942 – 1942
6559 14. Erillinen linnoituskomppania 1943 – 1943
6560 14. Erillinen linnoituskomppania 1943 – 1944
6561 14. Erillinen linnoituskomppania 1944 – 1944
6562 20. Erillinen linnoituskomppania 1942 – 1943
6563 20. Erillinen linnoituskomppania 1943 – 1944
6564 20. Erillinen linnoituskomppania. I joukkue 1944 – 1944
6565 20. Erillinen linnoituskomppania. II joukkue 1944 – 1944
6566 20. Erillinen linnoituskomppania. III joukkue 1944 – 1944
6567 20. Erillinen linnoituskomppania. IV joukkue 1944 – 1944
6568 20. Erillinen linnoituskomppania. V joukkue 1944 – 1944
6569 1. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1944
6570 2. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1944
6571 2. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6572 3. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1944
6573 4. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1943
6574 4. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6575 4. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1943
6576 4. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6577 5. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1941 – 1943
6578 8. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1942
6579 8. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6580 9. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1943
6581 9. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6582 9. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1944
6583 10. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1944
6584 10. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6585 13. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1941 – 1941
6586 13. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1943
6587 13. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6588 13. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1942
6589 15. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1941 – 1942
6590 15. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1942
6591 16. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1942
6592 19. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6593 21. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1944
6594 22. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1942
6595 22. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1944
6596 22. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6597 23. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1944
6598 23. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6599 24. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1942 – 1943
6600 24. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1944
6601 26. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1944
6602 27. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1944
6603 28. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1943
6604 29. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1943 – 1944
6605 30. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6606 33. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6607 33. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6608 34. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6609 34. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6610 34. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6611 40. Erillinen linnoitusrakennuskomppania 1944 – 1944
6612 Erillinen linnoitusrakennuskomppania. TV 1. Tukikohta Tunturilaakso 1942 – 1943
6613 Erillinen Maaselän linnoituspatteri 1944 – 1944
6614 1. Erillinen merikomppania. Meripioneerijoukkue 1943 – 1944
6615 11. Erillinen moottoriponttoonikomppania 1941 – 1941
6616 11. Erillinen moottoriponttoonikomppania 1942 – 1942
6617 Erillinen osasto P 1941 – 1941
6618 Erillinen osasto Pennanen 1941 – 1941
6619 Erillinen osasto Pennanen 1941 – 1942
6620 Erillinen osasto Pennanen 1942 – 1942
6621 Erillinen osasto Pennanen 1942 – 1942
6622 Erillinen osasto P 1942 – 1942
6623 Erillinen osasto P 1942 – 1942
6624 Erillinen osasto P 1943 – 1943
6625 Erillinen osasto P 1943 – 1943
6626 Erillinen osasto P 1944 – 1944
6627 Erillinen osasto P 1944 – 1944
6628 Erillinen osasto P 1944 – 1944
6629 Erillinen osasto Pennanen. Autojoukkue 1941 – 1942
6630 Erillinen osasto P. Esikunta 1943 – 1943
6631 Erillinen osasto P. Esikunta 1943 – 1943
6632 Erillinen osasto P. Esikunta 1944 – 1944
6633 Erillinen osasto P. Esikuntakomppania 1942 – 1942
6634 Erillinen osasto P. 1. komppania 1941 – 1942
6635 Erillinen osasto P. 1. komppania 1943 – 1943
6636 Erillinen osasto P. 1. komppania 1944 – 1944
6637 Erillinen osasto P. 2. komppania 1941 – 1941
6638 Erillinen osasto P. 2. komppania 1941 – 1941
6639 Erillinen osasto P. 2. komppania 1941 – 1942
6640 Erillinen osasto P. 2. komppania 1942 – 1942
6641 Erillinen osasto P. 2. komppania 1943 – 1944
6642 Erillinen osasto P. 2. komppania 1944 – 1944
6643 Erillinen osasto P. 3. komppania 1941 – 1942
6644 Erillinen osasto P. Konekiväärikomppania 1941 – 1942
6645 Erillinen osasto P. Konekiväärikomppania 1942 – 1942
6646 Erillinen osasto P. Konekiväärikomppania 1941 – 1942
6647 Erillinen osasto P. Konekiväärikomppania 1943 – 1943
6648 Erillinen osasto P. Konekiväärikomppania 1944 – 1944
6649 Erillinen osasto P. Kranaatinheitinkomppania 1941 – 1942
6650 Erillinen osasto P. Kranaatinheitinosasto 1943 – 1944
6651 Erillinen osasto P. Lyhennetty kanuuna-patteri 1941 – 1943
6652 Erillinen osasto P. Panssarintorjuntaosasto 1943 – 1943
6653 Erillinen osasto P. Patteri 1941 – 1943
6654 Erillinen osasto P. Patteri 1943 – 1943
6655 Erillinen osasto P. Patteri 1943 – 1943
6656 Erillinen osasto Pennanen. Tykkikomppania 1941 – 1942
6657 Erillinen osasto Penttilä 1942 – 1943
6658 Erillinen osasto Penttilä 1942 – 1942
6659 Erillinen osasto Savukoski 1943 – 1944
6660 Erillinen osasto Savukoski 1944 – 1944
6661 Erillinen osasto Savukoski. Esikunta 1942 – 1943
6662 Erillinen osasto Savukoski. Esikunta 1943 – 1944
6663 Erillinen osasto Savukoski. Esikunta 1944 – 1944
6664 Erillinen osasto Savukoski. 1. komppania 1944 – 1944
6665 Erillinen osasto Savukoski. 2. komppania 1944 – 1944
6666 Erillinen osasto Savukoski. 3. komppania 1944 – 1944
6667 Erillinen osasto Temmes 1944 – 1944
6668 1. Erillinen panssariautojoukkue 1944 – 1944
6669 3. Erillinen panssariautojoukkue 1944 – 1944
6670 5. Erillinen panssariautojoukkue 1943 – 1944
6671 7. Erillinen panssariautojoukkue 1944 – 1944
6672 7. Erillinen panssariautojoukkue 1944 – 1944
6673 9. Erillinen panssariautojoukkue 1944 – 1944
6674 9. Erillinen panssariautojoukkue 1942 – 1944
6675 Erillinen panssarikomppania 1943 – 1944
6676 1. Erillinen panssarintorjuntakomppania 1941 – 1941
6677 1. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6678 2. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6679 3. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6680 4. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6681 5. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6682 6. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6683 7. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6684 8. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6685 9. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6686 10. Erillinen panssarintorjuntaosasto 1944 – 1944
6687 Erillinen pataljoona 1 1941 – 1942
6688 Erillinen pataljoona 1 1942 – 1942
6689 Erillinen pataljoona 1. Esikunta 1942 – 1944
6690 Erillinen pataljoona 1. Esikunta 1944 – 1944
6691 Erillinen pataljoona 1. Esikunta 1944 – 1944
6692 Erillinen pataljoona 1. Konekiväärikomppania 1944 – 1944
6693 Erillinen pataljoona 2 1943 – 1943
6694 Erillinen pataljoona 2. Ivantsevsaaren tukikohta 1943 – 1944
6695 Erillinen pataljoona 2. Jusovin tukikohta 1943 – 1944
6696 Erillinen pataljoona 2. 1. komppania 1944 – 1944
6697 Erillinen pataljoona 2. 3. komppania 1943 – 1944
6698 Erillinen pataljoona 2. Konekiväärikomppania 1943 – 1944
6699 Erillinen pataljoona 2. Kranaatinheitinjoukkue 1943 – 1944
6700 Erillinen pataljoona 2. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6701 Erillinen pataljoona 2. Olhovskajan tukikohta 1943 – 1943
6702 Erillinen pataljoona 4 1944 – 1944
6703 Erillinen pataljoona 4. 3. komppania 1944 – 1944
6704 Erillinen pataljoona 5 1944 – 1944
6705 Erillinen pataljoona 5. Esikunta 1944 – 1944
6706 Erillinen pataljoona 5. 1. komppania 1943 – 1944
6707 Erillinen pataljoona 5. 1. komppania 1944 – 1944
6708 Erillinen pataljoona 5. 2. komppania 1944 – 1944
6709 Erillinen pataljoona 6 1943 – 1944
6710 Erillinen pataljoona 6 1944 – 1944
6711 Erillinen pataljoona 6 1944 – 1944
6712 Erillinen pataljoona 6. Esikuntakomppania 1944 – 1944
6713 Erillinen pataljoona 6. 1. komppania 1944 – 1944
6714 Erillinen pataljoona 6. 2. komppania 1944 – 1944
6715 Erillinen pataljoona 6. 3. komppania 1944 – 1944
6716 Erillinen pataljoona 6. Konekiväärikomppania 1944 – 1944
6717 Erillinen pataljoona 6. 1. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6718 Erillinen pataljoona 7 1944 – 1944
6719 Erillinen pataljoona 7 1944 – 1944
6720 Erillinen pataljoona 7 1944 – 1944
6721 Erillinen pataljoona 7 1944 – 1944
6722 Erillinen pataljoona 7. 2. komppania 1944 – 1944
6723 Erillinen pataljoona 7. 4. komppania 1844 – 1944
6724 Erillinen pataljoona 7. 4. komppania 1944 – 1944
6725 Erillinen pataljoona 7. 5. komppania 1944 – 1944
6726 Erillinen pataljoona 8 1944 – 1944
6727 Erillinen pataljoona 8 
6728 Erillinen pataljoona 8. Esikunta 1943 – 1944
6729 Erillinen pataljoona 8 
6730 Erillinen pataljoona 8. 1. komppania 1942 – 1944
6731 Erillinen pataljoona 8. 1. komppania 1944 – 1944
6732 Erillinen pataljoona 8. 2. komppania 1943 – 1944
6733 Erillinen pataljoona 8. 2. komppania 1944 – 1944
6734 Erillinen pataljoona 8. 2. komppania 1944 – 1944
6735 Erillinen pataljoona 8. 3. komppania 1943 – 1944
6736 Erillinen pataljoona 8. 3. komppania 1944 – 1944
6737 Erillinen pataljoona 8. 3. komppania 1944 – 1944
6738 Erillinen pataljoona 11. 1. komppania 1944 – 1944
6739 Erillinen pataljoona 11. 2. komppania 1944 – 1944
6740 Erillinen pataljoona 11. 2. komppania 1944 – 1944
6741 Erillinen pataljoona 11. 3. komppania 1944 – 1944
6742 Erillinen pataljoona 11. 4. komppania 1944 – 1944
6743 Jalkaväkirykmentti 49. III pataljoona 1943 – 1944
6744 Erillinen pataljoona 12/2 1944 – 1944
6745 Erillinen pataljoona 12. Esikunta 1944 – 1944
6746 Erillinen pataljoona 12. Esikunta 1944 – 1944
6747 Erillinen pataljoona 12. Esikunta 1944 – 1944
6748 Erillinen pataljoona 12. Esikunta 1943 – 1944
6749 Erillinen pataljoona 12. 1. komppania 1944 – 1944
6750 Erillinen pataljoona 12. 1. komppania 1944 – 1944
6751 Erillinen pataljoona 12. 2. komppania 1944 – 1944
6752 Erillinen pataljoona 12. 3. komppania 1944 – 1944
6753 Erillinen pataljoona 12. 3. komppania 1944 – 1944
6754 Erillinen pataljoona 12. 4. komppania 1944 – 1944
6755 Erillinen pataljoona 12. 4. komppania 1944 – 1944
6756 Erillinen pataljoona 13 1943 – 1944
6757 Erillinen pataljoona 13 1944 – 1944
6758 Erillinen pataljoona 13 1944 – 1944
6759 Erillinen pataljoona 13 
6760 Erillinen pataljoona 13 
6761 Erillinen pataljoona 13. 1. komppania 1944 – 1944
6762 Erillinen pataljoona 13. 1. komppania 1944 – 1944
6763 Erillinen pataljoona 13. 1. komppania 1944 – 1944
6764 Erillinen pataljoona 13. 1. komppania 1944 – 1944
6765 Erillinen pataljoona 13. 2. komppania 1943 – 1944
6766 Erillinen pataljoona 13. 2. komppania 1944 – 1944
6767 Erillinen pataljoona 13. 3. komppania 1944 – 1944
6768 Erillinen pataljoona 13. 4. komppania 1943 – 1944
6769 Erillinen pataljoona 13. 4. komppania 1944 – 1944
6770 Erillinen pataljoona 13. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6771 Erillinen pataljoona 14 1944 – 1944
6772 Erillinen pataljoona 14 1944 – 1944
6773 Erillinen pataljoona 14 
6774 Erillinen pataljoona 14. Esikunta 1944 – 1944
6775 Erillinen pataljoona 14. 1. komppania 1944 – 1944
6776 Erillinen pataljoona 14. 1. komppania 1944 – 1944
6777 Erillinen pataljoona 14. 1. komppania 1944 – 1944
6778 Jalkaväkirykmentti 60. Vahvennettu 5. komppania 1943 – 1944
6779 Erillinen pataljoona 14. 2 komppania 1944 – 1944
6780 Erillinen pataljoona 14. 3. komppania 1944 – 1944
6781 Erillinen pataljoona 14. 3. komppania 1944 – 1944
6782 Erillinen pataljoona 14. 4. komppania 1944 – 1944
6783 Erillinen pataljoona 14. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6784 Erillinen pataljoona 14. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6785 Erillinen pataljoona 15 1944 – 1944
6786 Erillinen pataljoona 15 1944 – 1944
6787 Erillinen pataljoona 15. Esikunta 1944 – 1944
6788 Erillinen pataljoona 15. 1. komppania 1944 – 1944
6789 Erillinen pataljoona 15. 2. komppania 1944 – 1944
6790 Erillinen pataljoona 15. 2. komppania 1944 – 1944
6791 Jalkaväkirykmentti 23. 3. komppania 1943 – 1944
6792 Erillinen pataljoona 15. 3. komppania 1944 – 1944
6793 Erillinen pataljoona 15. 4. komppania 1944 – 1944
6794 Erillinen pataljoona 15. 4. komppania 1944 – 1944
6795 Erillinen pataljoona 15. 4. komppania 1944 – 1944
6796 Erillinen pataljoona 15. 4. komppania 1944 – 1944
6797 Erillinen pataljoona 16 1944 – 1944
6798 Erillinen pataljoona 16 1944 – 1944
6799 Erillinen pataljoona 16 1944 – 1944
6800 Erillinen pataljoona 16. 1. komppania 1944 – 1944
6801 Erillinen pataljoona 16. 1. komppania 1944 – 1944
6802 Erillinen pataljoona 16. 2. komppania 1943 – 1944
6803 Erillinen pataljoona 16. 2. komppania 1944 – 1944
6804 Erillinen pataljoona 16. 3. komppania 1944 – 1944
6805 Erillinen pataljoona 16. 4. komppania 1944 – 1944
6806 Erillinen pataljoona 17 1944 – 1944
6807 Erillinen pataljoona 17. Esikunta 1944 – 1944
6808 Erillinen pataljoona 17. Esikunta 1944 – 1944
6809 Erillinen pataljoona 17. 1. komppania 1944 – 1944
6810 Erillinen pataljoona 17. 1. komppania 1944 – 1944
6811 Erillinen pataljoona 17. 2. komppania 1944 – 1944
6812 Erillinen pataljoona 17. 2. komppania 1944 – 1944
6813 Erillinen pataljoona 17. 3. komppania 1944 – 1944
6814 Erillinen pataljoona 17. 3. komppania 1944 – 1944
6815 Erillinen pataljoona 17. 4. komppania 1944 – 1944
6816 Erillinen pataljoona 17. 4. komppania 1944 – 1944
6817 Erillinen pataljoona 17. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6818 Erillinen pataljoona 17. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6819 Erillinen pataljoona 18 1944 – 1944
6820 Erillinen pataljoona 18 1944 – 1944
6821 Erillinen pataljoona 18. Esikunta 1944 – 1944
6822 Erillinen pataljoona 18. Esikunta 1944 – 1944
6823 Erillinen pataljoona 18. 1. komppania 1943 – 1944
6824 Erillinen pataljoona 18. 1. komppania 1944 – 1944
6825 Erillinen pataljoona 18. 2. komppania 1943 – 1944
6826 Erillinen pataljoona 18. 3. komppania 1943 – 1944
6827 Erillinen pataljoona 18. 3. komppania 1944 – 1944
6828 Erillinen pataljoona 20 1944 – 1944
6829 Erillinen pataljoona 20 1944 – 1944
6830 Erillinen pataljoona 20 1944 – 1944
6831 Erillinen pataljoona 20 1941 – 1944
6832 Erillinen pataljoona 20. Esikunta 1944 – 1944
6833 Erillinen pataljoona 20. Jääkärijoukkue 1944 – 1944
6834 Erillinen pataljoona 20. 1. komppania 1944 – 1944
6835 Erillinen pataljoona 20. 1. komppania 1944 – 1944
6836 Erillinen pataljoona 20. 2. komppania 1944 – 1944
6837 Erillinen pataljoona 20. 3. komppania 1944 – 1944
6838 Erillinen pataljoona 20. 4. komppania 1944 – 1944
6839 Erillinen pataljoona 20. 4. komppania 1944 – 1944
6840 Erillinen pataljoona 20. Kranaatinheitinjoukkue 1943 – 1944
6841 Erillinen pataljoona 20. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6842 Erillinen pataljoona 20. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6843 Erillinen pataljoona 21 1941 – 1942
6844 Erillinen pataljoona 21 1942 – 1942
6845 Erillinen pataljoona 21 1943 – 1943
6846 Erillinen pataljoona 21 1943 – 1943
6847 Erillinen pataljoona 21 1943 – 1944
6848 Erillinen pataljoona 21 1944 – 1944
6849 Erillinen pataljoona 21 1944 – 1944
6850 Erillinen pataljoona 21 1942 – 1944
6851 Erillinen pataljoona 21 1944 – 1944
6852 Erillinen pataljoona 21. 1. komppania 1943 – 1943
6853 Erillinen pataljoona 21. 1. komppania 1943 – 1943
6854 Erillinen pataljoona 21. 1. komppania 1943 – 1943
6855 Jalkaväkirykmentti 23. 4. komppania 1943 – 1944
6856 Erillinen pataljoona 21. 2. komppania 1943 – 1943
6857 Erillinen pataljoona 21. 3. komppania 1943 – 1943
6858 Erillinen pataljoona 21. 3. komppania 1943 – 1943
6859 Jalkaväkirykmentti 23. 8. komppania 1943 – 1944
6860 Erillinen pataljoona 21. 4. komppania 1944 – 1944
6861 Erillinen pataljoona 21. Konekiväärikomppania 1943 – 1943
6862 Erillinen pataljoona 21. Kranaatinheitinjoukkue 1943 – 1943
6863 Erillinen pataljoona 21. Kranaatinheitinjoukkue 1943 – 1944
6864 Erillinen pataljoona 22 1942 – 1942
6865 Erillinen pataljoona 22 1942 – 1942
6866 Erillinen pataljoona 22 1943 – 1943
6867 Erillinen pataljoona 22 1943 – 1943
6868 Erillinen pataljoona 22. Esikunta 1942 – 1942
6869 Erillinen pataljoona 22 1942 – 1943
6870 Erillinen pataljoona 22. 1. komppania 1943 – 1943
6871 Erillinen pataljoona 22. 2. komppania 1943 – 1944
6872 Erillinen pataljoona 22. 3. komppania 1943 – 1943
6873 Erillinen pataljoona 22. Konekiväärikomppania 1943 – 1944
6874 Erillinen pataljoona 23 1943 – 1943
6875 Erillinen pataljoona 23 1943 – 1943
6876 Erillinen pataljoona 23 1943 – 1944
6877 Erillinen pataljoona 23 1944 – 1944
6878 Erillinen pataljoona 23 1944 – 1944
6879 Erillinen pataljoona 23. 1. komppania 1943 – 1943
6880 Erillinen pataljoona 23. 1. komppania 1943 – 1944
6881 Erillinen pataljoona 23. 1. komppania 1943 – 1944
6882 Erillinen pataljoona 23. 2. komppania 1943 – 1943
6883 Erillinen pataljoona 23. 2. komppania 1943 – 1944
6884 Erillinen pataljoona 23. 2. komppania 1944 – 1944
6885 Erillinen pataljoona 23. 2. komppania 1944 – 1944
6886 Erillinen pataljoona 23. 3. komppania 1943 – 1944
6887 Erillinen pataljoona 23. 3. komppania 1943 – 1943
6888 Erillinen pataljoona 23. 3. komppania 1944 – 1944
6889 Erillinen pataljoona 23. Konekiväärikomppania 1943 – 1943
6890 Erillinen pataljoona 23. Kranaatinheitinjoukkue 1943 – 1943
6891 Erillinen pataljoona 23. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6892 Erillinen pataljoona 24 1943 – 1943
6893 Erillinen pataljoona 24 1944 – 1944
6894 Erillinen pataljoona 24 1944 – 1944
6895 Erillinen pataljoona 24 1944 – 1944
6896 Erillinen pataljoona 24. Esikunta 1944 – 1944
6897 Erillinen pataljoona 24. 1. komppania 1944 – 1944
6898 Erillinen pataljoona 24. 2. komppania 1944 – 1944
6899 Erillinen pataljoona 24. 3. komppania 1944 – 1944
6900 Erillinen pataljoona 24. 4. komppania 1944 – 1944
6901 Erillinen pataljoona 24. 4. komppania 1944 – 1944
6902 Jalkaväkirykmentti 31. III pataljoona. Pastori 1943 – 1944
6903 Erillinen pataljoona 25. Esikunta 1943 – 1944
6904 Erillinen pataljoona 25 1944 – 1944
6905 Erillinen pataljoona 25. 1. komppania 1944 – 1944
6906 Jalkaväkirykmentti 36. 9. komppania 1944 – 1944
6907 Erillinen pataljoona 25. 2. komppania 1944 – 1944
6908 Jalkaväkirykmentti 36. 11. komppania 1943 – 1944
6909 Erillinen pataljoona 25. 3. komppania 1944 – 1944
6910 Erillinen pataljoona 25. 3. komppania 1944 – 1944
6911 Erillinen pataljoona 25. 4. komppania 1944 – 1944
6912 Erillinen pataljoona 25. 4. komppania 1944 – 1944
6913 Erillinen pataljoona 25. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
6914 Erillinen pataljoona 27. Esikunta 1944 – 1944
6915 Erillinen pataljoona 27. 1. komppania 1944 – 1944
6916 Erillinen pataljoona 27. 1. komppania 1944 – 1944
6917 Erillinen pataljoona 27. 2. komppania 1941 – 1944
6918 Erillinen pataljoona 27. 2. komppania 1944 – 1944
6919 Erillinen pataljoona 27. 3. komppania 1941 – 1944
6920 Erillinen pataljoona 27. 3. komppania 1944 – 1944
6921 Erillinen pataljoona 27. 4. komppania 1943 – 1944
6922 Erillinen pataljoona 27. 4. komppania 1944 – 1944
6923 Erillinen pataljoona 28. 3. komppania 1944 – 1944
6924 Erillinen pataljoona 28. 4. komppania 1944 – 1944
6925 Erillinen pataljoona 28. 4. komppania 1944 – 1944
6926 Erillinen pataljoona 30. 4. komppania 1943 – 1944
6927 Erillinen pataljoona 30. 4. komppania 1944 – 1944
6928 15. Erillinen patteri 1941 – 1941
6929 15. Erillinen patteri 1941 – 1941
6930 15. Erillinen patteri 1941 – 1941
6931 17. Erillinen patteri 1941 – 1941
6932 Erillinen polkupyöräkomppania 1941 – 1942
6933 1. Erillinen puhdistusjoukkue 1942 – 1942
6934 Erillinen rajajääkäripataljoona. Kranaatinheitinkomppania 1941 – 1941
6935 Erillinen rajajääkäripataljoona. Tykkikomppania 1941 – 1941
6936 Erillinen rannikkolinnakkeisto. Esikunta 1941 – 1941
6937 Erillinen raskas pataljoona 1941 – 1941
6938 1. Erillinen raskas ponttoonijoukkue 1944 – 1944
6939 1. Erillinen sairasautojoukkue 1941 – 1943
6940 1. Erillinen sairasautojoukkue 1943 – 1944
6941 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6942 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6943 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6944 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6945 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6946 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6947 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6948 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6949 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6950 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1943
6951 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1943 – 1944
6952 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1944 – 1944
6953 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1944 – 1944
6954 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1944 – 1944
6955 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1944 – 1944
6956 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1944 – 1944
6957 Erillinen sotapoliisiosasto. 12. komppania 1944 – 1944
6958 1. Erillinen syöksyvenekomppania 1944 – 1944
6959 1. Erillinen syöksyvenekomppania 1944 – 1944
6960 16. Erillinen tykkikomppania 1941 – 1942
6961 Erillinen työkomppania 2 1941 – 1943
6962 Erillinen työkomppania 2 1943 – 1944
6963 Etelä-Hämeen sotilaslääni. Ilmasuojelutoimisto 1941 – 1941
6964 Etelä-Kymenlaakson suojeluskuntapiiri. Esikunta 1941 – 1942
6965 Etelä-Kymenlaakson suojeluskuntapiiri. Esikunta 1943 – 1943
6966 Etelä-Pohjanmaan itäinen suojeluskuntapiiri. Esikunta 1943 – 1943
6967 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1941 – 1941
6968 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1941 – 1941
6969 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1942 – 1942
6970 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1942 – 1942
6971 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1942 – 1942
6972 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1942 – 1942
6973 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1943 – 1943
6974 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1943 – 1943
6975 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1943 – 1943
6976 Etelä-Pohjanmaan itäisen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1943 – 1943
6977 Etelä-Pohjanmaan läntisen suojeluskuntapiirin esikunta 1941 – 1943
6978 Etelä-Pohjanmaan läntisen suojeluskuntapiirin esikunta 1944 – 1944
6979 Etelä-Satakunnan suojeluskuntapiirin esikunta 1941 – 1942
6980 Etelä-Satakunnan suojeluskuntapiirin esikunta 1943 – 1943
6981 Etelä-Satakunnan suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1941 – 1942
6982 Etelä-Satakunnan suojeluskuntapiirin esikunta. Toimisto I 1944 – 1944
6983 Etelä-Uudenmaan suojeluskuntapiiri. Esikunta 1941 – 1944
6984 Etelä-Uudenmaan suojeluskuntapiirin esikunta. Huoltotoimisto 1944 – 1944
6985 Etelä-Uudenmaan suojeluskuntapiirin esikunta. Toimisto I 1942 – 1944
6986 Eversti Simeliuksen valtuuskunta 1945 – 1945
6987 Eversti Simeliuksen valtuuskunta 1945 – 1945
6988 Eversti Simeliuksen valtuuskunta 1945 – 1945
6989 Fiskön vartioasema 1941 – 1941
6990 Getan vartiosto 1941 – 1941
6991 Glosholmin linnake 1941 – 1941
6992 Glosholmin linnake 1941 – 1941
6993 Granholman linnake 1941 – 1941
6994 Halikon ilmasuojelukeskus 1941 – 1941
6995 Halikon ilmasuojelutoimisto 1941 – 1941
6996 1. Hallintokomppania 1941 – 1941
6997 1. Hallintokomppania 1941 – 1941
6998 1. Hallintokomppania 1941 – 1942
6999 1. Hallintokomppania 1941 – 1942
7000 Haminan kivityömaat 1944 – 1944
7001 Hammaruddan linnake 1941 – 1941
7002 Hammaruddan linnake 1942 – 1942
7003 Hammaruddan linnake 1943 – 1944
7004 Hammaruddan linnake 1944 – 1944
7005 Hamnskärin linnake 1941 – 1941
7006 Hangon rannikkotykistö. Esikunta. Toimisto III 1944 – 1944
7007 Hangon ryhmä 1941 – 1941
7008 Hangon ryhmä 1941 – 1941
7009 Hangon ryhmä 1941 – 1941
7010 Hangon ryhmä 1941 – 1941
7011 Hangon ryhmä 1941 – 1942
7012 Hangon ryhmä. Esikunta 1941 – 1941
7013 Hangon ryhmä. Esikunta. Ilmatorjuntakomentaja 1941 – 1941
7014 Hangon ryhmä. Esikunta. Ilmatorjuntatoimisto 1941 – 1941
7015 Hangon ryhmä. Osasto E 1941 – 1942
7016 Hangon ryhmä. Toimituskomppania 1941 – 1942
7017 Hangon ryhmä. Tykistökomentaja 1941 – 1941
7018 Hangon ryhmä. Tykistökomentaja 1941 – 1941
7019 Hangon ryhmä. Tykistökomentaja 1941 – 1941
7020 Hangon ryhmä. Viestikomppania 1941 – 1942
7021 Harmajan linnake 1941 – 1941
7022 Harmajan linnake 1941 – 1942
7023 Harmajan linnake 1941 – 1941
7024 Harmajan linnake 1942 – 1942
7025 Hartolan ilmasuojelukeskus 1943 – 1944
7026 Heimopataljoona 3 1943 – 1943
7027 Heimopataljoona 3 1944 – 1944
7028 Heimopataljoona 3. Esikunta 1944 – 1944
7029 Heimopataljoona 3. Esikuntakomppania 1943 – 1943
7030 Heimopataljoona 3. 1. komppania 1943 – 1943
7031 Heimopataljoona 3. 1. komppania 1944 – 1944
7032 Heimopataljoona 3. 1. komppania 1944 – 1944
7033 Heimopataljoona 3. 2. komppania 1943 – 1943
7034 Heimopataljoona 3. 2. komppania 1944 – 1944
7035 Heimopataljoona 3. 2. komppania 1944 – 1944
7036 Heimopataljoona 3. 3. komppania 1943 – 1944
7037 Heimopataljoona 3. 3. komppania 1943 – 1943
7038 Heimopataljoona 3. 3. komppania 1943 – 1944
7039 Heimopataljoona 3. 4. komppania 1943 – 1943
7040 Heimopataljoona 3. 4. komppania 1944 – 1944
7041 Heimopataljoona 3. Konekiväärikomppania 1944 – 1944
7042 Heimopataljoona 3. Kranaatinheitinjoukkue 1943 – 1943
7043 Heimopataljoona 3. Kranaatinheitinjoukkue 1944 – 1944
7044 Heimopataljoona 3. Täydennyskomppania 1943 – 1943
7045 Heimopataljoona 3. Täydennyskomppania 1944 – 1944
7046 Heimopataljoona 3. Täydennyskomppania 1944 – 1944
7047 Heimopataljoona 3. Täydennyskomppania 1944 – 1944
7048 Heinolan ilmasuojelukeskus 1941 – 1943
7049 Heinolan ilmasuojelukeskus 1944 – 1944
7050 Heinäsenmaan linnake 1941 – 1942
7051 Heinäsenmaan linnake 1942 – 1942
7052 Heinäsenmaan patteristo 1942 – 1942
7053 Helsingin huoltokeskus 1944 – 1944
7054 Helsingin ilmasuojelukeskus. Arkadian lohko 1941 – 1941
7055 Helsingin ilmasuojelukeskus. Eteläinen lohko 1942 – 1943
7056 Helsingin ilmasuojelukeskus. Eteläinen lohko 1943 – 1944
7057 Helsingin ilmasuojelukeskus. Eteläinen lohkoryhmä 1944 – 1944
7058 Helsingin ilmasuojelukeskus. Etu-Töölön lohko 1941 – 1941
7059 Helsingin ilmasuojelukeskus. Etu-Töölön lohko 1944 – 1944
7060 Helsingin ilmasuojelukeskus. Etu-Töölön lohko 1944 – 1944
7061 Helsingin ilmasuojelukeskus. Etu-Töölön lohko 1944 – 1944
7062 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1941 – 1941
7063 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1941 – 1941
7064 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1941 – 1941
7065 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1941 – 1941
7066 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1941 – 1941
7067 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1941 – 1941
7068 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1941 – 1941
7069 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1941 – 1941
7070 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1941 – 1942
7071 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1942 – 1942
7072 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1942 – 1942
7073 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1942 – 1942
7074 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1942 – 1942
7075 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1942 – 1942
7076 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1942 – 1943
7077 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1943 – 1943
7078 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1943 – 1943
7079 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1943 – 1943
7080 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1943 – 1943
7081 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1943 – 1944
7082 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1944 – 1944
7083 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1944 – 1944
7084 Helsingin ilmasuojelukeskus. Haagan lohko 1944 – 1944
7085 Helsingin ilmasuojelukeskus. Itäinen lohko 1942 – 1943
7086 Helsingin ilmasuojelukeskus. Itäinen lohko 1943 – 1944
7087 Helsingin ilmasuojelukeskus. Itäinen lohko 1944 – 1944
7088 Helsingin ilmasuojelukeskus. Kaasutehtaan lohko 1941 – 1942
7089 Helsingin ilmasuojelukeskus. Kaasutehtaan lohko 1942 – 1944
7090 Helsingin ilmasuojelukeskus. Kallion lohko 1941 – 1941
7091 Helsingin ilmasuojelukeskus. Kallion lohko 1941 – 1942
7092 Helsingin ilmasuojelukeskus. Keski-Töölön lohko 1944 – 1944
7093 Helsingin ilmasuojelukeskus. Kruunuhaan lohko 1944 – 1944
7094 Helsingin ilmasuojelukeskus. Käpylän lohko 1941 – 1941
7095 Helsingin ilmasuojelukeskus. Käpylän lohko 1941 – 1941
7096 Helsingin ilmasuojelukeskus. Käpylän lohko 1944 – 1944
7097 Helsingin ilmasuojelukeskus. Lauttasaaren lohko 1941 – 1943
7098 Helsingin ilmasuojelukeskus. Lauttasaaren lohko 1943 – 1944
7099 Helsingin ilmasuojelukeskus. Lauttasaaren lohko 1944 – 1944
7100 Helsingin ilmasuojelukeskus. Läntinen lohko 1941 – 1943
7101 Helsingin ilmasuojelukeskus. Läntinen lohko 1941 – 1943
7102 Helsingin ilmasuojelukeskus. Läntinen lohko 1943 – 1944
7103 Helsingin ilmasuojelukeskus. Läntinen lohkoryhmä 1941 – 1941
7104 Helsingin ilmasuojelukeskus. Munkkiniemen lohko 1941 – 1941
7105 Helsingin ilmasuojelukeskus. Munkkiniemen lohko 1941 – 1942
7106 Helsingin ilmasuojelukeskus. Oulunkylän lohko 1941 – 1944
7107 Helsingin ilmasuojelukeskus. Pasilan lohko 1941 – 1941
7108 Helsingin ilmasuojelukeskus. Pohjois-Töölön lohko 1941 – 1941
7109 Helsingin ilmasuojelukeskus. Taka-Töölön lohko 1944 – 1944
7110 Helsingin ilmasuojelukeskus. Taka-Töölön lohko 1944 – 1944
7111 Helsingin ilmasuojelukeskus. Tähtitornin lohko 1944 – 1944
7112 Helsingin ilmasuojelukeskus. Vallilan lohko 1944 – 1944
7113 Helsingin laivastoasema. Ammusvarikko 1941 – 1942
7114 Helsingin laivastoasema. Esikunta 1942 – 1942
7115 Helsingin laivastoasema. Asetoimisto 1941 – 1941
7116 Helsingin laivastoasema. Asetoimisto 1942 – 1942
7117 Helsingin laivastoasema. Ilmatorjuntapäällikkö 1942 – 1942
7118 Helsingin laivastoasema. Komentotoimisto 1941 – 1941
7119 Helsingin laivastoasema. Komentotoimisto 1941 – 1942
7120 Helsingin laivastoasema. Komentotoimisto 1943 – 1944
7121 Helsingin laivastoasema. Laivatoimisto 1941 – 1941
7122 Helsingin laivastoasema. Laivatoimisto 1942 – 1942
7123 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Laivatoimisto 1941 – 1942
7124 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Laivatoimisto 1942 – 1942
7125 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Laivatoimisto 1942 – 1942
7126 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Laivatoimisto 1942 – 1942
7127 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Laivatoimisto 1942 – 1942
7128 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Laivatoimisto 1942 – 1942
7129 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Laivatoimisto 1942 – 1943
7130 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Merenkulkutoimisto 1943 – 1943
7131 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Merenkulkutoimisto 1943 – 1944
7132 Helsingin laivastoasema. Päivystävä upseeri 1941 – 1942
7133 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Satamatoimisto 1943 – 1943
7134 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Satamatoimisto 1943 – 1943
7135 Helsingin laivastoasema. Talouspäällikkö 1941 – 1941
7136 Helsingin laivastoasema. Talouspäällikkö 1942 – 1942
7137 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Toimisto I 1942 – 1942
7138 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Toimisto I 1942 – 1943
7139 Helsingin laivastoasema. Tykistöinsinööri 1941 – 1941
7140 Helsingin laivastoasema. Tykistöinsinööri 1942 – 1942
7141 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Viestitoimisto 1943 – 1944
7142 Helsingin laivastoasema. Esikunta. Viestitoimisto 1944 – 1944
7143 Helsingin laivastoasema. Käsiasevarasto 1942 – 1943
7144 Helsingin laivastoasema. Käsiasevarasto 1942 – 1943
7145 Helsingin laivastoasema. Meripataljoona 1941 – 1941
7146 Helsingin laivastoasema. Meripataljoona 1942 – 1942
7147 Helsingin laivastoasema. Meripataljoona 1942 – 1943
7148 Helsingin laivastoasema. Meripataljoona 1943 – 1943
7149 Helsingin laivastoasema. Meripataljoona 1943 – 1944
7150 Helsingin laivastoasema. Uuraan huoltoasema 1943 – 1944
7151 Helsingin suojeluskuntapiirin esikunta. Toimituskomppania 1943 – 1944
7152 Helsingin suojeluskuntapiirin esikunta. Toimituskomppania 1944 – 1944
7153 Henkilötäydennyskeskus 1. 2. järjestyskomppania 1942 – 1944
7154 Henkilötäydennyskeskus 1. 2. järjestyskomppania 1944 – 1944
7155 Henkilötäydennyskeskus 2 1943 – 1944
7156 Henkilötäydennyskeskus 3 1944 – 1944
7157 Henkilötäydennyskeskus 3. Esikunta 1942 – 1944
7158 Henkilötäydennyskeskus 3. Esikunta 1944 – 1944
7159 Henkilötäydennyskeskus 3. Täydennysosasto 1944 – 1944
7160 Henkilötäydennyskeskus 4 1944 – 1944
7161 Henkilötäydennyskeskus 4. Esikunta 1941 – 1944
7162 Henkilötäydennyskeskus 5 1941 – 1942
7163 Henkilötäydennyskeskus 5 1943 – 1943
7164 Henkilötäydennyskeskus 5 1943 – 1943
7165 Henkilötäydennyskeskus 8 1943 – 1943
7166 Henkilötäydennyskeskus 8. Esikunta 1943 – 1943
7167 Henkilötäydennyskeskus 8. Esikunta 1943 – 1943
7168 Henkilötäydennyskeskus 8. Esikunta 1943 – 1943
7169 Henkilötäydennyskeskus 8. Esikunta 1944 – 1944
7170 Henkilötäydennyskeskus 8. Esikunta 1944 – 1944
7171 Henkilötäydennyskeskus 8. Esikunta 1944 – 1944
7172 Henkilötäydennyskeskus 8. Täydennysosasto 1944 – 1944
7173 Henkilötäydennyskeskus 8. Täydennysosasto 1944 – 1944
7174 Henkilötäydennyskeskus 8. Täydennysosasto 1944 – 1944
7175 Henkilötäydennyskeskus 9. Aliupseerikoulu 1944 – 1944
7176 Henkilötäydennyskeskus 9. Esikunta 1944 – 1944
7177 Henkilötäydennyskeskus 9. Esikunta 1944 – 1944
7178 Henkilötäydennyskeskus 9. 1. komppania 1943 – 1944
7179 Henkilötäydennyskeskus 9. 1. komppania 1944 – 1944
7180 Henkilötäydennyskeskus 9. Pioneeriupseeri 1944 – 1944
7181 Henkilötäydennyskeskus 10 1943 – 1943
7182 Henkilötäydennyskeskus 10 1944 – 1944
7183 Henkilötäydennyskeskus 12 1941 – 1944
7184 Henkilötäydennyskeskus 12 1941 – 1944
7185 Herrön linnake 1941 – 1942
7186 Herrön linnake 1943 – 1943
7187 Herrön linnake 1944 – 1944
7188 1. Hevossairaala 1942 – 1942
7189 1. Hevossairaala 1943 – 1943
7190 1. Hevossairaala 1944 – 1944
7191 1. Hevossairaala 1944 – 1944
7192 2. Hevossairaala 1941 – 1942
7193 2. Hevossairaala 1942 – 1944
7194 2. Hevossairaala 1944 – 1945
7195 3. Hevossairaala 1943 – 1943
7196 3. Hevossairaala 1943 – 1943
7197 3. Hevossairaala 1944 – 1944
7198 Hevosvarikko 1 1944 – 1944
7199 Hevosvarikko 1 1944 – 1944
7200 Hevosvarikko 5 1943 – 1944
7201 Hevosvarikko 5 1944 – 1944
7202 Hevosvarikko 5 1943 – 1944
7203 Hevosvarikko 5 1944 – 1944
7204 Hevosvarikko 6 1943 – 1944
7205 2. Hiiltokomppania 1944 – 1944
7206 Hiisjärven tykistöryhmä 1942 – 1942
7207 Hiisjärven tykistöryhmä 1942 – 1942
7208 Hiisjärven tykistöryhmä 1942 – 1942
7209 Hiisjärven tykistöryhmä 1942 – 1942
7210 Hiisjärven tykistöryhmä 1942 – 1943
7211 Hiisjärven tykistöryhmä 1942 – 1943
7212 Hiisjärven tykistöryhmä 1942 – 1943
7213 Hiisjärven tykistöryhmä 1943 – 1943
7214 Hiisjärven tykistöryhmä 1943 – 1943
7215 Hiisjärven tykistöryhmä 1943 – 1943
7216 Hiisjärven tykistöryhmä 1943 – 1943
7217 Hiitolan asemapartio 1944 – 1944
7218 Hiittisten linnakkeisto 1942 – 1942
7219 Hiittisten lohko 1941 – 1941
7220 Hiittisten lohko 1941 – 1941
7221 Hiittisten lohko 1941 – 1941
7222 Hiittisten lohko 1941 – 1941
7223 Hiittisten lohko. Toimisto II 1941 – 1941
7224 Hinaaja Erkki 1942 – 1942
7225 Hinaaja Vepsä 1942 – 1942
7226 Hinaaja Väinö 1942 – 1942
7227 Huoltokoulutuskeskus. Autokomppania 1941 – 1942
7228 Huoltokoulutuskeskus. Kuormasto- ja eläinlääkintäkomppania 1941 – 1941
7229 Huoltokoulutuskeskus. Kuormasto- ja eläinlääkintäkomppania 1941 – 1942
7230 Huoltokoulutuskeskus. Kuormasto- ja eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
7231 Huoltokoulutuskeskus. Kuormasto- ja eläinlääkintäkomppania 1942 – 1942
7232 Huoltokoulutuskeskus. Toimisto I 1941 – 1941
7233 Huoltokoulutuskeskus. Toimisto I 1942 – 1942
7234 Huoltokoulutuskeskus. Toimisto I 1942 – 1942
7235 Huoltokoulutuskeskus. Toimisto II ja toimisto III 1941 – 1942
7236 Huoltokoulutuskeskus. Varastokomppania 1941 – 1942
7237 Huoltovarasto 1 1941 – 1943
7238 Hyrynsalmen huoltokeskus. Toimisto I 1944 – 1944
7239 Hyrynsalmen huoltokeskus. Toimisto I 1944 – 1944
7240 Hyrynsalmen huoltokeskus. Toimisto V 1944 – 1944
7241 Hyrynsalmen huoltokeskus. Toimisto VI 1944 – 1944
7242 Hämeen ratsurykmentti 1941 – 1941
7243 Hämeen ratsurykmentti 1941 – 1942
7244 Hämeen ratsurykmentti 1942 – 1942
7245 Hämeen ratsurykmentti 1944 – 1944
7246 Hästö-Busön linnake 1942 – 1943
7247 Hästö-Busön linnake 1944 – 1944
7248 2. Raskas patteri 1944 – 1944
7249 2. Raskas patteri 1944 – 1944
7250 Hästö-Busön vartioasema 1943 – 1943
7251 Hävittäjälentolaivue 24 1944 – 1944
7252 Hävittäjälentolaivue 24. Adjutantti 1944 – 1944
7253 Hävittäjälentolaivue 24. Huolto 1944 – 1944
7254 Hävittäjälentolaivue 24. 2. lentue 1944 – 1944
7255 Hävittäjälentolaivue 24. 2. lentue. Lennonjohto 1944 – 1944
7256 Hävittäjälentolaivue 24. Taloustoimisto 1944 – 1944
7257 Hävittäjälentolaivue 24. Valistusupseeri 1943 – 1944
7258 Hävittäjälentolaivue 26 1944 – 1944
7259 Hävittäjälentolaivue 26 1944 – 1944
7260 Hävittäjälentolaivue 26 1944 – 1944
7261 Hävittäjälentolaivue 26. Esikuntajoukkue 1944 – 1944
7262 Hävittäjälentolaivue 26. Komentaja 1944 – 1944
7263 Hävittäjälentolaivue 26. Komentaja 1944 – 1944
7264 Hävittäjälentolaivue 26. 1. lentue 1944 – 1944
7265 Hävittäjälentolaivue 26. 1. lentue 1944 – 1944
7266 Hävittäjälentolaivue 26. 2. lentue 1944 – 1944
7267 Hävittäjälentolaivue 26. Toimisto IV 1944 – 1944
7268 Hävittäjälentolaivue 28 1944 – 1944
7269 Hävittäjälentolaivue 28 1944 – 1944
7270 Hävittäjälentolaivue 28 1944 – 1944
7271 Hävittäjälentolaivue 28 1944 – 1944
7272 Hävittäjälentolaivue 28. 1. lentue 1944 – 1944
7273 Hävittäjälentolaivue 28. Osasto Sovelius 1944 – 1944
7274 Hävittäjälentolaivue 30 1944 – 1944
7275 Lentolaivue 30 1943 – 1944
7276 Hävittäjälentolaivue 30. Koulutuslentue 1944 – 1944
7277 Hävittäjälentolaivue 30. 1. lentue 1944 – 1944
7278 Hävittäjälentolaivue 30. 2. lentue 1944 – 1944
7279 Hävittäjälentolaivue 30. 2. lentue 1944 – 1944
7280 Hävittäjälentolaivue 30. Osasto Kymi 1944 – 1944
7281 Hävittäjälentolaivue 32 1943 – 1944
7282 Hävittäjälentolaivue 34 1944 – 1944
7283 Hävittäjälentolaivue 34 1944 – 1944
7284 Hävittäjälentolaivue 34 1944 – 1944
7285 Hävittäjälentolaivue 34 1944 – 1944
7286 Hävittäjälentolaivue 34. Adjutantti 1944 – 1944
7287 Hävittäjälentolaivue 34. 2. lentue 1944 – 1944
7288 Hävittäjälentolaivue 34. 3. lentue 1944 – 1944
7289 Hävittäjälentolaivue 34. Viestijoukkue 1944 – 1944
7290 Iisalmen komendanttivirasto 1943 – 1943
7291 Iisalmen komendanttivirasto 1943 – 1944
7292 Iisalmen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1941 – 1943
7293 Iisalmen suojeluskuntapiirin esikunta. Ilmasuojelutoimisto 1943 – 1944
7294 Iitin ilmasuojelukeskus 1944 – 1944
7295 1017. Ilmasuojelujoukkue 1941 – 1941
7296 1707. Ilmasuojelujoukkue 1944 – 1944
7297 612. Ilmasuojelukeskus 1944 – 1944
7298 648. Ilmasuojelukeskus 1941 – 1941
7299 1017. Ilmasuojelukeskus 1941 – 1941
7300 1017. Ilmasuojelukeskus 1941 – 1942
7301 1017. Ilmasuojelukeskus 1942 – 1942
7302 1017. Ilmasuojelukeskus 1942 – 1942
7303 1017. Ilmasuojelukeskus 1942 – 1942
7304 Ilmasuojelukeskus Raisio 1941 – 1942
7305 171. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7306 173. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1943
7307 173. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7308 173. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7309 272. Ilmasuojelukomppania. II joukkue 1941 – 1941
7310 302. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7311 302. Ilmasuojelukomppania. I joukkue 1944 – 1944
7312 302. Ilmasuojelukomppania. II joukkue 1944 – 1944
7313 302. Ilmasuojelukomppania. III joukkue 1944 – 1944
7314 302. Ilmasuojelukomppania. IV joukkue 1944 – 1944
7315 304. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7316 307. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7317 321. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7318 412. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7319 426. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7320 605. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1943
7321 609. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7322 609. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1943
7323 617. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7324 634. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7325 647. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7326 734. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1943
7327 734. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7328 734. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7329 734. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7330 734. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7331 735. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7332 736. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7333 737. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1944
7334 753. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7335 754. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1943
7336 754. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7337 806. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7338 808. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7339 809. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7340 809. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7341 810. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7342 812. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7343 813. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7344 814. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7345 814. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7346 816. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7347 817. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7348 817. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7349 825. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7350 830. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7351 953. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7352 957. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7353 957. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7354 960. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7355 961. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1943
7356 961. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1943
7357 961. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7358 961. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7359 961. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7360 964. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7361 964. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7362 964. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7363 964. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7364 964. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7365 965. Ilmasuojelukomppania. II joukkue 1941 – 1942
7366 965. Ilmasuojelukomppania. III joukkue 1941 – 1941
7367 965. Ilmasuojelukomppania. III joukkue 1941 – 1942
7368 965. Ilmasuojelukomppania. III joukkue 1942 – 1942
7369 965. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7370 968. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7371 968. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7372 968. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7373 975. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7374 975. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7375 975. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7376 975. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7377 975. Ilmasuojelukomppania. II joukkue 1941 – 1942
7378 976. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7379 976. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7380 977. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7381 978. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7382 980. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1943
7383 980. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1944
7384 980. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7385 980. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7386 981. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7387 981. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1943
7388 981. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7389 982. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7390 982. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7391 982. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7392 982. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7393 983. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7394 984. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1943
7395 984. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7396 985. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7397 985. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7398 985. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7399 985. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7400 985. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7401 985. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7402 985. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7403 985. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7404 986. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1944
7405 986. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7406 986. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7407 990. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7408 990. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7409 990. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7410 990. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7411 990. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7412 990. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7413 990. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7414 991. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1941
7415 991. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7416 991. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7417 991. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7418 991. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7419 991. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1944
7420 991. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7421 991. Ilmasuojelukomppania 1943 – 1943
7422 991. Ilmasuojelukomppania. Suurmäen partio 1943 – 1944
7423 992. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7424 993. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7425 1001. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7426 1001. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7427 1005. Ilmasuojelukomppania. III joukkue 1942 – 1942
7428 1005. Ilmasuojelukomppania. III joukkue 1942 – 1942
7429 1005. Ilmasuojelukomppania. III joukkue 1941 – 1942
7430 1015. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7431 1701. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1943
7432 Viipurin ilmasuojelukeskus 1943 – 1944
7433 1711. Ilmasuojelukomppania 1944 – 1944
7434 1728. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7435 1728. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7436 1731. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7437 1734. Ilmasuojelukomppania 1941 – 1942
7438 1735. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1942
7439 1736. Ilmasuojelukomppania 1942 – 1943
7440 1743. Ilmasuojelukomppania. 1942 – 1944
7441 1748. Ilmasuojelukomppania. 1942 – 1943
7442 1748. Ilmasuojelukomppania. 1942 – 1942
7443 1748. Ilmasuojelukomppania. 1944 – 1944
7444 1751. Ilmasuojelukomppania. 1942 – 1944
7445 1752. Ilmasuojelukomppania. 1943 – 1944
7446 1753. Ilmasuojelukomppania. 1944 – 1944
7447 1754. Ilmasuojelukomppania. 1944 – 1944
7448 Ilmasuojelupataljoona 1941 – 1941
7449 Ilmasuojelutoimisto. Raisio 1941 – 1942
7450 Ilmatorjunta-ampumatarvikekenttämakasiini 4 1944 – 1944
7451 Ilmatorjunta-ampumatarvikekenttämakasiini 5 1944 – 1944
7452 Ilmatorjunta-ampumatarvikekenttämakasiini 5 1944 – 1944
7453 Ilmatorjuntakenttävarikko 1 1944 – 1944
7454 1. Ilmatorjuntakenttävarikko 1944 – 1944
7455 1. Ilmatorjuntakenttävarikko 
7456 1. Ilmatorjuntakenttävarikko 
7457 2. Ilmatorjuntakomppania 1942 – 1942
7458 3. Ilmatorjuntakomppania 1942 – 1942
7459 3. Ilmatorjuntakomppania. I joukkue 1942 – 1943
7460 3. Ilmatorjuntakomppania. II joukkue. Ensimmäinen puolijoukkue 1942 – 1942
7461 3. Ilmatorjuntakomppania. III joukkue 1942 – 1943
7462 3. Ilmatorjuntakomppania. III joukkue. Puolijoukkue 1942 – 1942
7463 3. Ilmatorjuntakomppania. III joukkue. Puolijoukkue 1942 – 1942
7464 3. Ilmatorjuntakomppania. III joukkue. Puolijoukkue 1942 – 1942
7465 5. Ilmatorjuntakomppania. I joukkue 1942 – 1943
7466 5. Ilmatorjuntakomppania. II joukkue. 2. puolijoukkue 1942 – 1943
7467 5. Ilmatorjuntakomppania. III joukkue 1942 – 1942
7468 5. Ilmatorjuntakomppania. III joukkue 1942 – 1943
7469 6. Ilmatorjuntakomppania 1942 – 1942
7470 6. Ilmatorjuntakomppania 1942 – 1943
7471 6. Ilmatorjuntakomppania. I joukkue 1942 – 1943
7472 6. Ilmatorjuntakomppania. III joukkue 1942 – 1943
7473 6. Ilmatorjuntakomppania. III joukkue 1942 – 1943
7474 8. Ilmatorjuntakomppania 1942 – 1942
7475 9. Ilmatorjuntakomppania 1942 – 1942
7476 9. Ilmatorjuntakomppania 1942 – 1942
7477 12. Ilmatorjuntakomppania. 1942 – 1943
7478 12. Ilmatorjuntakomppania. Heposaaren ryhmä 1943 – 1943
7479 12. Ilmatorjuntakomppania. I joukkue 1943 – 1943
7480 12. Ilmatorjuntakomppania. II joukkue 1943 – 1943
7481 12. Ilmatorjuntakomppania. Kuusirannan ryhmä 1942 – 1943
7482 12. Ilmatorjuntakomppania. Megsaaren ryhmä 1942 – 1943
7483 12. Ilmatorjuntakomppania. Tipinitsan ryhmä 1943 – 1944
7484 1. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7485 1. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7486 1. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7487 1. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7488 1. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7489 1. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7490 1. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1943
7491 1. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7492 2. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7493 2. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7494 2. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7495 2. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7496 2. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7497 2. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1943
7498 2. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7499 12. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7500 12. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7501 21. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7502 21. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7503 21. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7504 21. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7505 22. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7506 22. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1943
7507 22. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7508 22. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7509 22. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7510 33. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1941
7511 41. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7512 41. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7513 83. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7514 83. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7515 111. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7516 111. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7517 112. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7518 113. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1943
7519 113. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7520 114. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7521 116. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1944
7522 121. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7523 121. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7524 121. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7525 122. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7526 122. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1943
7527 122. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7528 123. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1944
7529 125. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1944
7530 126. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7531 126. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1944
7532 130. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1943
7533 130. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1943
7534 130. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7535 132. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1943
7536 132. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7537 134. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7538 134. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1944 – 1944
7539 134. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7540 134. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7541 141. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1941
7542 141. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1942
7543 141. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1942
7544 141. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1943
7545 141. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7546 144. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1941
7547 144. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7548 144. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7549 144. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7550 146. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1941 – 1942
7551 146. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7552 157. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1942 – 1943
7553 157. Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue 1943 – 1944
7554 105. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1943
7555 105. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1942
7556 105. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1942 – 1943
7557 105. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7558 105. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1941 – 1943
7559 105. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1943
7560 105. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7561 105. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7562 106. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7563 106. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7564 106. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7565 106. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7566 106. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7567 107. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1943
7568 107. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7569 108. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7570 108. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7571 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7572 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7573 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7574 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1943
7575 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7576 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1942 – 1942
7577 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7578 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1942
7579 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1942 – 1942
7580 109. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7581 111. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1943
7582 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1941
7583 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1941
7584 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7585 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7586 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7587 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7588 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1942
7589 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7590 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7591 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1941 – 1942
7592 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7593 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7594 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1942
7595 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1942 – 1942
7596 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7597 121. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7598 131. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1943
7599 131. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7600 131. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1941 – 1943
7601 131. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7602 131. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1942
7603 131. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1942 – 1942
7604 131. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7605 141. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7606 141. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7607 151. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7608 151. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1942 – 1942
7609 151. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1942 – 1943
7610 151. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1942 – 1943
7611 151. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7612 251. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7613 251. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7614 251. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7615 251. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7616 251. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1942
7617 251. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7618 251. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1942
7619 251. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1942 – 1943
7620 251. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7621 252. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7622 252. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1943
7623 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7624 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7625 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7626 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7627 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7628 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7629 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7630 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7631 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7632 253. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1942
7633 254. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1941
7634 254. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7635 254. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7636 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7637 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7638 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7639 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1941
7640 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1941
7641 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1942
7642 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1942 – 1942
7643 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1942 – 1943
7644 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7645 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1941 – 1941
7646 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1941 – 1941
7647 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1941 – 1942
7648 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1942 – 1942
7649 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1942 – 1942
7650 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1942 – 1943
7651 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7652 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1941
7653 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1941
7654 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1942
7655 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1942 – 1942
7656 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1942 – 1942
7657 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1942 – 1943
7658 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7659 255. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1943 – 1943
7660 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7661 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7662 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1943
7663 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7664 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1941
7665 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1943
7666 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1941
7667 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7668 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7669 256. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7670 257. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1942 – 1942
7671 257. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1942 – 1943
7672 257. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7673 258. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1943
7674 258. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7675 258. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1943
7676 258. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7677 258. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7678 258. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7679 258. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7680 258. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7681 258. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7682 259. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7683 259. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1943
7684 259. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1942
7685 259. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1941 – 1943
7686 259. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1941 – 1942
7687 259. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1941 – 1943
7688 259. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1942
7689 259. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. III joukkue 1941 – 1943
7690 260. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1941
7691 260. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7692 260. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1941
7693 260. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7694 260. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7695 260. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7696 260. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7697 260. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7698 261. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7699 261. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7700 261. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7701 262. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1943
7702 263. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1943
7703 264. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1941
7704 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7705 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1942
7706 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7707 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1942 – 1942
7708 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1942 – 1942
7709 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1942 – 1943
7710 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7711 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. I joukkue 1943 – 1943
7712 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1941 – 1941
7713 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1942 – 1943
7714 265. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. II joukkue 1943 – 1943
7715 266. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1941 – 1942
7716 266. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1942 – 1943
7717 266. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania 1943 – 1943
7718 Ilmatorjuntakonekiväärikomppania Pori. I joukkue 1941 – 1942
7719 Ilmatorjuntakonekiväärikomppania Pori. I joukkue 1942 – 1942
7720 Ilmatorjuntakonekiväärikomppania Pori. I joukkue 1941 – 1941
7721 Ilmatorjuntakonekiväärikomppania Pori. I joukkue 1942 – 1942
7722 Ilmatorjuntakoulu 1941 – 1942
7723 Ilmatorjuntakoulu 1943 – 1943
7724 Ilmatorjuntakoulu. Esikunta 1944 – 1944
7725 Ilmatorjuntakoulu. Esikunta. Teknillinen toimisto 1944 – 1944
7726 Ilmatorjuntakoulu. Ilmatorjuntakoulutuspatteristo 1942 – 1942
7727 Ilmatorjuntakoulu. Upseeri- ja aliupseerikurssi 1941 – 1943
7728 Ilmatorjuntaosasto H 1942 – 1943
7729 Ilmatorjuntaosasto P 1942 – 1943
7730 Ilmatorjuntaosasto P 1942 – 1943
7731 Ilmatorjuntaosasto P 1943 – 1943
7732 220. Ilmatorjuntapatteri 1941 – 1941
7733 301. Ilmatorjuntapatteri 1942 – 1942
7734 301. Ilmatorjuntapatteri 1943 – 1943
7735 302. Ilmatorjuntapatteri 1942 – 1942
7736 302. Ilmatorjuntapatteri 1943 – 1943
7737 303. Ilmatorjuntapatteri. Kevyt ilmatorjuntajaos 1944 – 1944
7738 312. Ilmatorjuntapatteri 1944 – 1944
7739 312. Ilmatorjuntapatteri 1944 – 1944
7740 Ilmatorjuntapatteristo 1 1941 – 1941
7741 Ilmatorjuntapatteristo 1 1941 – 1943
7742 Ilmatorjuntapatteristo 1 1943 – 1943
7743 Ilmatorjuntapatteristo 1 1941 – 1941
7744 Ilmatorjuntapatteristo 1 1941 – 1943
7745 Ilmatorjuntapatteristo 2 1941 – 1941
7746 Ilmatorjuntapatteristo 2 1941 – 1942
7747 Ilmatorjuntapatteristo 2 1943 – 1943
7748 Ilmatorjuntapatteristo 3 1941 – 1942
7749 Ilmatorjuntapatteristo 4 1941 – 1943
7750 Ilmatorjuntapatteristo 4 1941 – 1943
7751 Ilmatorjuntapiiri 1. Ilmatorjunta- ja ilmavalvontatoimisto. Helsinki 1941 – 1941
7752 Ilmatorjuntapiiri 1. Ilmatorjunta- ja ilmavalvontatoimisto. Helsinki 1941 – 1942
7753 Ilmatorjuntapiiri 1. Ilmatorjunta- ja ilmavalvontatoimisto. Helsinki 1942 – 1942
7754 Ilmatorjuntapiiri 1. Komentotoimisto 1941 – 1941
7755 Ilmatorjuntapiiri 1. Toimisto V 1941 – 1942
7756 Ilmatorjuntapiiri 1. Toimisto V 1942 – 1942
7757 Ilmatorjuntapiiri 1. Valonheitinpatteri 1941 – 1942
7758 Ilmatorjuntapiiri 2 1941 – 1941
7759 3. Paikallinen torjuntakeskus 1941 – 1942
7760 Ilmatorjuntapiiri 2 1941 – 1942
7761 Ilmatorjuntapiiri 3. Esikunta 1941 – 1941
7762 Ilmatorjuntapiiri 5 1941 – 1942
7763 Ilmatorjuntapiiri 5 1942 – 1942
7764 Ilmatorjuntapiiri 5 1942 – 1942
7765 Ilmatorjuntapuolijoukkue Kouki 1942 – 1942
7766 Ilmatorjuntarykmentti 1. Huoltotoimisto 1942 – 1943
7767 Ilmatorjuntarykmentti 1. Huoltotoimisto 1944 – 1944
7768 Ilmatorjuntarykmentti 1. Ilmatorjuntatoimisto 1943 – 1943
7769 Ilmatorjuntarykmentti 1. Komentotoimisto 1942 – 1943
7770 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Komentotoimisto 1944 – 1944
7771 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Komentotoimisto 1944 – 1944
7772 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Komentotoimisto 1944 – 1944
7773 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Komentotoimisto 1944 – 1944
7774 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Koulutustoimisto 1944 – 1944
7775 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Koulutustoimisto 1944 – 1944
7776 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Kuljetusjaos 1942 – 1943
7777 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Kuljetusjaos 1944 – 1944
7778 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Taloustoimisto 1944 – 1944
7779 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Teknillinen toimisto 1944 – 1944
7780 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Torjuntatoimisto 1944 – 1944
7781 Ilmatorjuntarykmentti 1. Esikunta. Torjuntatoimisto 1944 – 1944
7782 Ilmatorjuntarykmentti 1. I patteristo 1944 – 1944
7783 Ilmatorjuntarykmentti 1. I patteristo 1944 – 1944
7784 Ilmatorjuntarykmentti 1. I patteristo. Esikunta 1942 – 1943
7785 Ilmatorjuntarykmentti 1. II patteristo 1942 – 1943
7786 Ilmatorjuntarykmentti 1. II patteristo. Esikunta. Ilmatorjuntaerikoishuoltoupseeri 1944 – 1944
7787 Ilmatorjuntarykmentti 1. II patteristo. Komentotoimisto 1944 – 1944
7788 Ilmatorjuntarykmentti 1. II patteristo. Torjuntatoimisto 1944 – 1944
7789 Ilmatorjuntarykmentti 1. II patteristo. Erikoishuolto 1944 – 1944
7790 Ilmatorjuntarykmentti 1. II patteristo. Taloustoimisto 1944 – 1944
7791 Ilmatorjuntarykmentti 1. II patteristo. Esikunta. Komentotoimisto 1944 – 1944
7792 Ilmatorjuntarykmentti 1. II patteristo. Esikunta. Torjuntatoimisto 1944 – 1944
7793 Ilmatorjuntarykmentti 1. III patteristo. Esikunta 1943 – 1943
7794 Ilmatorjuntarykmentti 1. III patteristo. Esikunta 1944 – 1944
7795 Ilmatorjuntarykmentti 1. III patteristo. Osasto 20 1944 – 1944
7796 Ilmatorjuntarykmentti 1. III patteristo. Osasto 41 1944 – 1944
7797 Ilmatorjuntarykmentti 2. Esikunta 1942 – 1943
7798 Ilmatorjuntarykmentti 2. Esikunta 1943 – 1943
7799 Ilmatorjuntarykmentti 2. Esikunta 1943 – 1943
7800 Ilmatorjuntarykmentti 2. Esikunta 1944 – 1944
7801 Ilmatorjuntarykmentti 2. Esikunta 1944 – 1944
7802 Ilmatorjuntarykmentti 2. Esikunta 1944 – 1944
7803 Ilmatorjuntarykmentti 2. Esikunta 1944 – 1944
7804 Ilmatorjuntarykmentti 2. I patteristo. Esikunta 1942 – 1943
7805 Ilmatorjuntarykmentti 2. I patteristo. Esikunta 1944 – 1945
7806 Ilmatorjuntarykmentti 2. I patteristo 1944 – 1944
7807 Ilmatorjuntarykmentti 3 1944 – 1944
7808 Ilmatorjuntarykmentti 3 1944 – 1944
7809 Ilmatorjuntarykmentti 3. Autoupseeri 1943 – 1943
7810 Ilmatorjuntarykmentti 3. Esikunta 1944 – 1944
7811 Ilmatorjuntarykmentti 3. Esikunta 1944 – 1944
7812 Ilmatorjuntarykmentti 3. Esikunta. Huolto 1944 – 1944
7813 Ilmatorjuntarykmentti 3. Huolto 1944 – 1944
7814 Ilmatorjuntarykmentti 3. Kuulosuunninjaos 1943 – 1944
7815 Ilmatorjuntarykmentti 3. I patteristo 1942 – 1943
7816 Ilmatorjuntarykmentti 3. I patteristo 1943 – 1943
7817 Ilmatorjuntarykmentti 3. I patteristo 1944 – 1944
7818 Ilmatorjuntarykmentti 3. I patteristo. Esikunta 1944 – 1944
7819 Ilmatorjuntarykmentti 3. II patteristo 1942 – 1943
7820 Ilmatorjuntarykmentti 3. II patteristo 1944 – 1944
7821 Ilmatorjuntarykmentti 3. II patteristo 1944 – 1944
7822 Ilmatorjuntarykmentti 3. II patteristo. Esikunta. Torjuntatoimisto 1944 – 1944
7823 Ilmatorjuntarykmentti 3. Viipurin torjuntakeskus 1943 – 1944
7824 Ilmatorjuntarykmentti 11. Esikunta 1944 – 1944
7825 Ilmatorjuntarykmentti 11. Esikunta 1944 – 1944
7826 Ilmatorjuntarykmentti 11. Esikunta 1944 – 1944
7827 Ilmatorjuntarykmentti 12 1941 – 1944
7828 Ilmatorjuntarykmentti 12 1944 – 1944
7829 Ilmatorjuntarykmentti 12. Esikunta 1941 – 1942
7830 Ilmatorjuntarykmentti 12. Esikunta 1941 – 1943
7831 Ilmatorjuntarykmentti 12. Esikunta 1944 – 1944
7832 Ilmatorjuntarykmentti 12. Esikunta 1944 – 1944
7833 Ilmatorjuntarykmentti 12. Esikunta 1944 – 1944
7834 Ilmatorjuntarykmentti 13. Esikunta 1944 – 1944
7835 Ilmatorjuntarykmentti 14. Esikunta 1944 – 1944
7836 Ilmatorjuntarykmentti 14. Esikunta 
7837 Ilmatorjuntarykmentti 14. Esikunta 1944 – 1944
7838 Ilmatorjuntarykmentti 15 1944 – 1944
7839 Ilmatorjuntarykmentti 15 1944 – 1944
7840 Ilmatorjuntarykmentti 15. Esikunta 1944 – 1944
7841 Ilmatorjuntarykmentti 15. Esikunta 
7842 1. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1942 – 1942
7843 1. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1943 – 1943
7844 2. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1941 – 1942
7845 2. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1943 – 1943
7846 2. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1944 – 1944
7847 3. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1944 – 1944
7848 5. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1941 – 1942
7849 5. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1942 – 1942
7850 5. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1943 – 1943
7851 111. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1941 – 1944
7852 111. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1944 – 1944
7853 111. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1944 – 1944
7854 131. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1941 – 1944
7855 141. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1941 – 1941
7856 141. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1942 – 1942
7857 141. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1944 – 1944
7858 141. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1943 – 1943
7859 141. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1944 – 1944
7860 151. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1944 – 1944
7861 171. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1941 – 1942
7862 171. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1942 – 1944
7863 171. Ilmatorjuntavarasto-osasto 1944 – 1944
7864 Ilmavalvonta-aluekeskus 36 1942 – 1942
7865 Ilmavalvonta-aluekeskus 47 1941 – 1942
7866 Ilmavalvonta-aluekeskus 51 1941 – 1941
7867 Ilmavalvonta-aluekeskus 51 1941 – 1941
7868 Ilmavalvonta-aluekeskus 51 1941 – 1941
7869 Ilmavalvonta-aluekeskus 51 1942 – 1943
7870 Ilmavalvonta-aluekeskus 52 1941 – 1941
7871 Ilmavalvonta-aluekeskus 52 1941 – 1942
7872 Ilmavalvonta-aluekeskus 57 1941 – 1941
7873 Ilmavalvonta-aluekeskus 57 1941 – 1942
7874 Ilmavalvonta-aluekeskus 170 c 1942 – 1943
7875 Ilmavalvonta-aluekeskus 68 1941 – 1941
7876 Ilmavalvonta-aluekeskus 68 1941 – 1941
7877 Ilmavalvonta-aluekeskus 68 1941 – 1941
7878 Ilmavalvonta-aluekeskus 72 1941 – 1941
7879 Ilmavalvonta-aluekeskus 87 1941 – 1941
7880 Ilmavalvonta-aluekeskus 97 1941 – 1943
7881 Ilmavalvonta-aluekeskus 105 1941 – 1942
7882 Ilmavalvonta-aluekeskus 108 1941 – 1941
7883 Ilmavalvonta-aluekeskus 116 1942 – 1942
7884 Ilmavalvonta-aluekeskus 117 1941 – 1941
7885 Ilmavalvonta-aluekeskus 140 1941 – 1942
7886 Ilmavalvonta-aluekeskus 141 1942 – 1942
7887 Ilmavalvonta-aluekeskus 141 1942 – 1942
7888 Ilmavalvonta-aluekeskus 143 1942 – 1942
7889 Ilmavalvonta-aluekeskus 149 1941 – 1941
7890 Ilmavalvonta-aluekeskus 151 1941 – 1941
7891 Ilmavalvonta-aluekeskus 151 1941 – 1942
7892 Ilmavalvonta-aluekeskus 151 1942 – 1942
7893 Ilmavalvonta-aluekeskus 151 1942 – 1942
7894 Ilmavalvonta-aluekeskus 151 1942 – 1942
7895 Ilmavalvonta-aluekeskus 151 1942 – 1942
7896 Ilmavalvonta-aluekeskus 166 d 1942 – 1942
7897 Ilmavalvonta-aluekeskus 166 d 1942 – 1942
7898 Ilmavalvonta-aluekeskus 167 1941 – 1941
7899 Ilmavalvonta-aluekeskus 169 1941 – 1942
7900 Ilmavalvonta-aluekeskus 169 1942 – 1942
7901 Ilmavalvonta-aluekeskus 193 c 1942 – 1942
7902 Ilmavalvonta-aluekeskus 216 1941 – 1942
7903 Ilmavalvonta-aluekeskus 220 c 1942 – 1942
7904 Ilmavalvonta-aluekeskus 220 c 1942 – 1942
7905 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7906 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7907 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7908 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7909 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7910 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7911 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7912 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7913 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7914 Ilmavalvonta-aluekeskus 240 1942 – 1942
7915 Ilmavalvonta-aluekeskus 257 1941 – 1941
7916 Ilmavalvonta-aluekeskus 310 1941 – 1941
7917 Ilmavalvonta-aluekeskus 317 1941 – 1944
7918 Ilmavalvonta-aluekeskus 334 1941 – 1941
7919 Ilmavalvonta-aluekeskus 371 1941 – 1942
7920 Ilmavalvonta-aluekeskus 393 1941 – 1942
7921 Ilmavalvonta-aluekeskus 393 1941 – 1942
7922 Ilmavalvonta-aluekeskus 424 1941 – 1942
7923 Ilmavalvonta-aluekeskus 424 1942 – 1942
7924 Ilmavalvonta-aluekeskus 425 1942 – 1942
7925 Ilmavalvonta-aluekeskus 425 1941 – 1942
7926 Ilmavalvonta-aluekeskus 477 1942 – 1942
7927 Ilmavalvonta-aluekeskus 555 1941 – 1942
7928 Ilmavalvonta-aluekeskus 555 1941 – 1941
7929 Ilmavalvonta-aluekeskus 555 1941 – 1942
7930 Ilmavalvonta-aluekeskus 555 1942 – 1942
7931 Ilmavalvonta-aluekeskus 555. Yhdysupseeri 1941 – 1941
7932 Ilmavalvonta-aluekeskus 641 1942 – 1942
7933 Ilmavalvonta-aluekeskus 641 1942 – 1942
7934 Ilmavalvonta-aluekeskus Karhumäki 1942 – 1942
7935 Ilmavalvonta-aluekeskus Kemi 1941 – 1941
7936 Ilmavalvonta-aluekeskus Kemi 1941 – 1941
7937 Ilmavalvonta-aluekeskus Kemi 1942 – 1942
7938 Ilmavalvonta-aluekeskus Kemi 1942 – 1943
7939 Ilmavalvonta-aluekeskus Kemi 1943 – 1944
7940 Ilmavalvonta-aluekeskus Kristiina 1941 – 1941
7941 Ilmavalvonta-aluekeskus Kristiina 1941 – 1941
7942 Ilmavalvonta-aluekeskus Kymi 1941 – 1942
7943 Ilmavalvonta-aluekeskus Repola ja Rukajärvi 1941 – 1941
7944 Ilmavalvonta-aluekeskus Repola ja Rukajärvi 1942 – 1942
7945 Ilmavalvonta-aluekeskus Repola ja Rukajärvi 
7946 Ilmavalvonta-aluekeskus Suistamo 1941 – 1941
7947 Ilmavalvonta-aluekeskus Suojärvi 1941 – 1942
7948 Ilmavalvonta-aluekeskus Äänislinna 1941 – 1942
7949 Ilmavalvonta-aluekeskus Äänislinna 1942 – 1942
7950 1. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7951 1. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7952 2. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7953 2. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7954 2. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7955 3. Ilmavalvontakomppania 1941 – 1944
7956 3. Ilmavalvontakomppania 1941 – 1944
7957 4. Ilmavalvontakomppania 1941 – 1942
7958 4. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1944
7959 4. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7960 4. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7961 5. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7962 5. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7963 5. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7964 6. Ilmavalvontakomppania 1941 – 1944
7965 6. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7966 7. Ilmavalvontakomppania 1941 – 1941
7967 7. Ilmavalvontakomppania 1941 – 1942
7968 7. Ilmavalvontakomppania 1942 – 1942
7969 7. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7970 7. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7971 7. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7972 7. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7973 7. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7974 7. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7975 7. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7976 7. Ilmavalvontakomppania 1941 – 1941
7977 7. Ilmavalvontakomppania 1942 – 1942
7978 7. Ilmavalvontakomppania 1942 – 1942
7979 7. Ilmavalvontakomppania 1942 – 1943
7980 7. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7981 7. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7982 7. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7983 7. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1944
7984 7. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7985 7. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7986 8. Ilmavalvontakomppania 1942 – 1942
7987 8. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7988 8. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1944
7989 8. Ilmavalvontakomppania 1942 – 1943
7990 8. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7991 8. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1944
7992 8. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7993 8. Ilmavalvontakomppania 1944 – 1944
7994 8. Ilmavalvontakomppania 1941 – 1944
7995 9. Ilmavalvontakomppania 1942 – 1942
7996 9. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7997 9. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7998 9. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
7999 9. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943
8000 9. Ilmavalvontakomppania 1943 – 1943